Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • PhD (Microbiology-Biotechnology), Montpellier SupAgro, ฝรั่งเศส, 2558
  • ปรด. (เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของเนตรดาว

  Journal

  บทความของเนตรดาว เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  Publish Year International Journal 7
  2022 exจิดาภา น้อยนารถ, exFr?d?ric Bonfils, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exJerome Sainte?Beuve, exAlbert Flori, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrancoise Granet, exLaurent Vaysse, "Post-harvest maturation of Hevea brasiliensis latex coagula: ranking of the key drivers of the mesostructure and physical properties of natural rubber", Journal of Rubber Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5-18
  2022 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLerksamran, T., inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, exSuphamitmonkol, W., exSunthornvarabhas, J., "Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agent", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022
  2021 exSurattiya Srisomboon, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ex Dr. Laurent Vaysse, exDr. J?r?me Sainte?Beuve, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ex Dr. Fr?d?ric Bonfls, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Dr. C?line Bottier, "Optimization of a protein extraction method from natural rubber sheets made of Hevea brasiliensis latex", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 27-39
  2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
  2013 inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exLecomte, J., exVaysse, L., "A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturation", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 410-414
  2019 exBottier, C., exGross, B., exWadeesirisak, K., exSrisomboon, S., exJantarasunthorn, S., inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exRoytrakul, S., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exVaysse, L., exKunemann, P., exVallat, M.-F., exMougin, K., "Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storage", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 570, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 487-498
  2007 exSilpi, U., exLacointe, A., exKasempsap, P., exThanysawanyangkura, S, exChantuma, P, exGohet, E., inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exCle?ment, A, exAme?glio, T, exThaler, P, "Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber trees", Tree Physiology , ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 881-889

  Conference

  การนำเสนอบทความของเนตรดาว เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  Publish Year International Conference 4
  2020 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "DEVELOPMENT OF NANOEMULSION FOR ELDERLY SKINCARE PRODUCT FROM SANGYOD AND TUBTIMCHUMPAE RED RICE BRAN OIL", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, "OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "ศักยภาพสารสกัดจากสมุนไพรไทยในการชะลอผมขาว", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exLecomte, J., exVaysse, L., "A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturation", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
  Publish Year National Conference 1
  2010 exอาริยา ผกากรอง, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exโลรองต์ เวสต์, "อิทธิพลของสารเร่งเอทธิฟอนต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510184]