Search Result of "maturation"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณี เชยสุนทร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์

แหล่งทุน:สถาบัน CIRAD ประเทศฝรั่งเศส

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทซินโปรแอนนิมอล นูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างขบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทกล้วยไข่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกายของน้ำเชื้อช้างแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกุล ณสรรค์ สายขุน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img