Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาเเละนาโนเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2563
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเเละการจัดการพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2560
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Activated biocharActivated carbonadsorptionAnimal biomassArtificial neural network (ANN)Bio-adsorbentBiofuelsbio-jet fuelBiomassBiomass technologyCarbon materialsCarbonizationCatalytic deoxygenationCattail flowerCattail leafChemical activationco-hydrothermal carbonizationConductive carboncorn stalkCo-torrefactionElectroplatingGreen dieselHorse manureHydrocrackingHydrothermalhydrothermal ammonia ammonia treatmenthydrothermal carbonizationHydrothermal treatmentIron phosphideleather wasteMachine learningMagnetic carbon nanofiberMedium density fiberboard (MDF) Rice strawmetal phosphideMethyl orangeMethylene blueMolybdenum phosphideMulberry leaves residuesNanomaterials and NanotechnologyNanoporous carbonsnano-porous carbonsNickel phosphidenitrogen-doped carbonNitrogen-doped carbonsoil palm leavesOptimizationoxygen reduction reactionPalm oilPalm oil deoxygenationpalm olein oilparaquatplastic wastersPorosityporous biocharPorous carbonPorous materialsResponse surface method (RSM)Response surface methodology (RSM)Shrimp wasteSingle-state pyrolysissolid biofuelStatistical approachTorrefaction and biocharกระบวนการไฮโดรเทอมัลคาร์บอเซชัการก่อภูมิแพ้ขยะพลาสติกจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงชีวภาพซิงค์ออกไซด์เปลือกกุ้งผลพลอยได้จากการผลิตยากำจัดศัตรูพืชโยเกิร์ตจากพืชวัสดุกระตุ้นเชิงแสงวัสดุคาร์บอนรูพรุนสุงเศษหนังสัตว์เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงสมบัติเชิงหน้าที่เส้นด้ายแอคติเวทคาร์บอนไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชัน

  Interest

  Biomass technology, Catalytic deoxygenation, Porous materials, Nanomaterials and Nanotechnology, Carbon materials, Biofuels

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Palm oil conversion to bio-jet and green diesel fuels over cobalt phosphide on porous carbons derived from palm male flowersKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Kaewmeesri R., Kaewmeesri R., Itthibenchapong V., Eiad-Ua A., Faungnawakij K.2020Catalysts
  10(6),pp. 1-18
  24
  2Parametric study on microwave-assisted pyrolysis combined KOH activation of oil palm male flowers derived nanoporous carbonsKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Faungnawakij K., Eiad-Ua A.2020Materials
  13(12)
  12
  3Machine learning and statistical analysis for biomass torrefaction: A reviewManatura K., Chalermsinsuwan B., Kaewtrakulchai N., Kwon E.E., Chen W.H., Chen W.H., Chen W.H.2023Bioresource Technology
  369
  11
  4High performance nanoporous carbon from mulberry leaves (Morus alba L.) residues via microwave treatment assisted hydrothermal-carbonization for methyl orange adsorption: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studiesSiraorarnroj S., Kaewtrakulchai N., Fuji M., Eiad-ua A.2022Materialia
  21
  10
  5Nanoporous Carbon from Oil Palm Leaves via Hydrothermal Carbonization-Combined KOH Activation for Paraquat RemovalChanpee S., Kaewtrakulchai N., Khemasiri N., Eiad-Ua A., Assawasaengrat P.2022Molecules (Basel, Switzerland)
  27(16)
  6
  6Magnetic Carbon Nanofibers from Horse Manure via Hydrothermal Carbonization for Methylene Blue AdsorptionKaewtrakulchai N., Putta A., Pasee W., Fuangnawakij K., Panomsuwan G., Eiad-Ua A.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  540(1)
  6
  7Characterization of carbon fibers from Thai horse manure via hydrothermal carbonizationWettayavong S., Sangnoi S., Kaewtrakulchai N., Eiad-Ua A.2018Materials Today: Proceedings
  5(5),pp. 10940-10945
  4
  8Catalytic deoxygenation of palm oil over metal phosphides supported on palm fiber waste derived activated biochar for producing green diesel fuelKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Fuji M., Eiad-Ua A.2022RSC Advances
  12(40),pp. 26051-26069
  3
  9Co-torrefaction of rice straw and waste medium density fiberboard: A process optimization study using response surface methodologyManatura K., Chalermsinsuwan B., Kaewtrakulchai N., Chao Y.C., Li Y.H.2023Results in Engineering
  18
  3
  10Porous Biochar Supported Transition Metal Phosphide Catalysts for Hydrocracking of Palm Oil to Bio-Jet FuelKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Smuthkochorn A., Manatura K., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-Ua A.2022Materials
  15(19)
  2
  11Cattail leaf-derived nitrogen-doped carbons via hydrothermal ammonia treatment for electrocatalytic oxygen reduction in an alkaline electrolytePanomsuwan G., Eiad-ua A., Kaewtrakulchai N., Seizawa A., Ishizaki T.2022International Journal of Hydrogen Energy
  2
  12Effects of transition metal during the hydrothermal carbonization on characteristics of carbon materialsSangjumras P., Udomsap P., Udomsap P., Kaewtrakulchai N., Eiad-Ua A., Fuji M., Chutipaijit S.2018AIP Conference Proceedings
  2010
  2
  13Dependence of MWCNT production via co-pyrolysis of industrial slop oil and ferrocene on growth temperature and heating rateChaiwat W., Kaewtrakulchai N., Sangsiri P., Eiad-ua A., Wongwiriyapan W., Viriya-empikul N., Suttiponpanit K., Charinpanitkul T., Charinpanitkul T.2020Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
  150
  2
  14Synthesis of carbon nanofiber from horse manure via hydrothermal carbonization for dye adsorptionPasee W., Puta A., Sangnoi S., Wettayavong S., Kaewtrakulchai N., Panomsuwan G., Eiad-Ua A.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1326-1331
  2
  15Nanoporous carbon from Cattial leaves for carbon dioxide captureSmuthkochorn A., Katunyoo N., Kaewtrakulchai N., Atong D., Soongprasit K., Eiad-Ua A.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1240-1248
  2
  16Characterization of activated biochar prepared from pineapple waste for metal catalyst supportKaewtrakulchai N., Rousset P., Eiad-Ua A.2019Suranaree Journal of Science and Technology
  26(1),pp. 23-30
  1
  17N-doped Porous Carbon from Palm Male Flower via Hydrothermal CarbonizationVerasarut P., Liamprawat T., Kaewtrakulchai N., Chutipaijit S., Panomsuwan G., Puengjinda P., Fuji M., Eiad-Ua A.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  894(1)
  1
  18Synthesis of porous carbon materials from water hyacinth via hydrothermal carbonization assisted chemical activation for carbon-based electrode applicationsLiamprawat T., Verasarut P., Kaewtrakulchai N., Panomsuwan G., Chutipaijit S., Puengjinda P., Fuji M., Eiad-Ua A.2020AIP Conference Proceedings
  2279
  1
  19Highly porous carbon materials for adsorbent from water hyacinth via hydrothermal carbonizationChanpee S., Suksai N., Kaewtrakulchai N., Chutipaijit S., Fuji M., Eiad-Ua A.2020AIP Conference Proceedings
  2279
  1
  20Influence of hydrothermal and calcination process on metakaolin from natural claySrilai S., Kaewtrakulchai N., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-Ua A.2018AIP Conference Proceedings
  2010
  1
  21Synthesis of nanoporous material from lignin via carbonization assisted acid activationNgamthanacom N., Kaewtrakulchai N., Chaiwat W., Chuenchom L., Fuji M., Eiad-Ua A.2020Materials Science Forum
  990 MSF,pp. 149-154
  1
  22Cattail (Typha angustifolia) flower-derived porous carbons as support of electroplated Ni and Cu catalysts for hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactoneKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Gunpum W., Fuji M., Eiad-Ua A.2021Biomass Conversion and Biorefinery
  1
  23Nitrogen-doped carbon derived from horse manure biomass as a catalyst for the oxygen reduction reactionPanomsuwan G., Hussakan C., Kaewtrakulchai N., Techapiesancharoenkij R., Serizawa A., Ishizaki T., Eiad-Ua A.2022RSC Advances
  12(27),pp. 17481-17489
  1
  24Nanoporous Carbon from Water Hyacinth via Hydrothermal Carbonization assisted Chemical Activation for Dye adsorptionSukulbrahman M., Siraorarnroj S., Suksai N., Kaewtrakulchai N., Chutipaijit S., Chanpee S., Puengjinda P., Fuji M., Eiad-Ua A., Klomklao S., Jaruvanawat A.2022Current Applied Science and Technology
  22(4)
  0
  25Preparation of Activated Carbon from Various Biomasses by Single-Stage PyrolysisThowphan S., Kaewtrakulchai N., Jaruvanawat A., Chutipaijit S., Puengjinda P., Chollacoop N., Fuji M., Eiad-Ua A.2022Journal of Physics: Conference Series
  2175(1)
  0
  26Upgrading of Corn Stalk Residue and Tannery Waste into Sustainable Solid Biofuel via Conventional Hydrothermal Carbonization and Co-Hydrothermal CarbonizationKaewtrakulchai N., Chanpee S., Manatura K., Eiad-Ua A.2023Journal of Sustainability Research
  5(3)
  0
  27Valorization of horse manure conversion to magnetic carbon nanofiber for dye adsorption by hydrothermal treatment coupled with carbonizationKaewtrakulchai N., Chanpee S., Pasee W., Putta A., Chutipaijit S., Kaewpanha M., Suriwong T., Puengjinda P., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-ua A.2024Case Studies in Chemical and Environmental Engineering
  9
  0
  28Alternate catalyst support from microwave-assisted activation of coconut tree fiberKaewtrakulchai N., Faungnawakij K., Eiad-Ua A.2020Key Engineering Materials
  853 KEM,pp. 223-227
  0
  29Influence of acid-treatment on waste lignin for synthesis of carbon nanoparticlesNgamthanacom N., Kaewtrakulchai N., Chaiwat W., Chuenchom L., Fuji M., Eiad-Ua A.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 1-7
  0
  30Nanoporous Carbon from Water Hyacinth Via Hydrothermal CarbonizationChanpee S., Suksai N., Kaewtrakulchai N., Chutipaijit S., Fuji M., Eiad-Ua A.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  894(1)
  0
  31Influence of chemical activation on synthesis of carbon nanoparticles via carbonization from ligninNgamthanacom N., Kaewtrakulchai N., Chaiwat W., Chuenchom L., Fuji M., Eiad-Ua A.2020AIP Conference Proceedings
  2279
  0
  32Influence of hydrothermal-carbonization process on biochar properties from cattail weed wasteSmuthkochorn A., Katunyoo N., Kaewtrakulchai N., Atong D., Soongprasit K., Fuji M., Eiad-Ua A.2019Current Applied Science and Technology
  19(1),pp. 9-17
  0
  33Horse manure derived nitrogen-doped porous carbon via hydrothermal carbonization for promising applicationsLiamprawat T., Verasarut P., Kaewtrakulchai N., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-Ua A.2020Materials Science Forum
  990 MSF,pp. 155-160
  0