Person Image

  Education

  • B.S.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Food Science), University of Masachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  acid hydrolysisAmylopectin structureamyloseAmylose contentannealingantimicrobialbiocompositebiodegradable materialBiodegradable packagingBiodieselBiological materialsBiomaterialscalciumcarboxymethyl cassava starchcarboxymethyl cellulosecarboxymethyl starchCarboxymethylationcassavacassava pulpcassava starchdry heat treatmentElectrospinningElectrospinning processElectrospun fibersElectrospunsEsterified cassava maltodextrinsEsterified cassava starchesethanolfatty acidfatty acid compositionFiber technologyFibersfibrillationfilmfoamfood packagingfruit setGelatinizationgelling agentGlass transition temperatureglueGluten-freeGlycemic indexgranularhemp fiberhemp fibrehybridHydrogelhydrogelshydrothermal aginghydroxyethyl celluloseimpregnation methodInternal unit chain distributioninvertaseJasmine riceJatropha oilLow-GImagosteen crude extractMass propagationMethanolmethyl estermicrobial growth testmicrocrystalline celluloseMicro-cutting TrenchingMixed flourMixed solutionmodified starchmolassesphysico-chemical propertiesPLApolylactic-epoxidized natural rubberriceSaccharomyces cerevisiaestarchsugarcane bagassewaxyxanthan gumกรดซิตริก (citric acid)กัญชงการเคลือบฟิล์มการย่อยด้วยกรดการสร้างพันธะเชื่อมข้าม (crosslinking)คาร์บอกซีเมทิเลชั่น (carboxymethylation)ชานอ้อยเชื้อเพลิงอัดเม็ดแป้งคาร์บอกซีเมทิลแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง (cassava starch)ผลึกนาโนเซลลูโลสฟลาวมันสำปะหลังฟิล์ม (film)ระเบิดด้วยไอน้ำสารสกัดจากเปลือกมังคุดอะมิโลสเอทานอลเอธานอลแอลกอฮอล์ (alcohol)ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมิณผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (168)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Internal unit chain composition in amylopectinsBertoft E., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Sriroth K.2008Carbohydrate Polymers
  74(3),pp. 527-543
  166
  2Effect of Crosslinking on Thermal and Microscopic Transitions of Rice StarchChatakanonda P., Varavinit S., Chinachoti P.2000LWT - Food Science and Technology
  33(4),pp. 276-284
  69
  3Relationship of gelatinization and recrystallization of cross-linked rice to glass transition temperatureChatakanonda P., Varavinit S., Varavinit S., Chinachoti P.2000Cereal Chemistry
  77(3),pp. 315-319
  44
  4The influence of time and conditions of harvest on the functional behaviour of cassava starch - A proton NMR relaxation studyChatakanonda P., Chinachoti P., Sriroth K., Piyachomkwan K., Chotineeranat S., Tang H., Hills B.2003Carbohydrate Polymers
  53(3),pp. 233-240
  40
  5Mobility and Distribution of Water in Cassava and Potato Starches by 1H and 2H NMRChatakanonda P., Dickinson L., Chinachoti P.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(25),pp. 7445-7449
  39
  6Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiaeChotineeranat S., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Weerathaworn P., Sriroth K.2010Sugar Tech
  12(2),pp. 120-124
  28
  7Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent techniqueSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Sriroth K.2011Materials Letters
  65(6),pp. 985-987
  27
  8Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice StarchesSu J., Chotineeranat S., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Piyachomkwan K.2018Starch/Staerke
  70(3-4)
  13
  9Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice starches with varying amylose contentsSangseethong K., Chatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2015Carbohydrate Polymers
  115,pp. 186-192
  10
  10Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systemsSilaket P., Chatakanonda P., Tran T., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Sriroth K.2014Starch/Staerke
  66(11-12),pp. 1022-1032
  7
  11Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose ContentsSangseethong K., Chatakanonda P., Sriroth K.2018Starch/Staerke
  70(11-12)
  7
  12Impact of annealing on susceptibility to acid hydrolysis and physico-chemical properties of cassava starchChatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 284-294
  7
  13Outstanding characteristics of thai Non-GM bred waxy cassava starches compared with normal cassava starch, waxy cereal starches and stabilized cassava starchesToae R., Sriroth K., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Chotineeranat S., Wansuksri R., Chatakanonda P., Piyachomkwan K.2019Plants
  8(11)
  6
  14Water Uptake and Solid Loss During Soaking of Milled Rice GrainsChatakanonda P., Sriroth K.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 663-672
  2
  15Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impact of dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensory properties, and glycemic indexRakmai J., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Chatakanonda P., Yonkoksung U.2021Food Hydrocolloids for Health
  1
  2
  16Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibersSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Chase G., Kim H., Sriroth K.2013Advanced Composite Materials
  22(6),pp. 401-409
  1
  17Water Partitioning in Colloidal Systems as Determined by Nuclear Magnetic ResonanceChinachoti P., Chatakanonda P.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 251-270
  0
  18Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  19Semi-dry impregnation method of rice starch with xanthan gum prior to modification by dry heat treatmentSu J., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Lertphanich S., Chotineeranat S., Piyachomkwan K.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(2),pp. 429-443
  0