Person Image

  Education

  • B.S.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2538
  • M.S.(Food Technology), University of Masachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Food Technology), University of Massachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  acid hydrolysisamyloseamylose contentannealingBiocompositeBiodieselcalciumcarboxymethyl starchcassavacassava pulpcassava starchChemical degradationComposite materialsdry heat treatmentElectrospinningFibersGlass transitionGluten-freehemp fibreinvertaseJasmine riceMolassesphysico-chemical propertiesPLAPoly lactic acidPoly(lactic acid)polylactic-epoxidized natural rubberriceSaccharomyces cerevisiaeSangyod riceSapium sebiferum (L.) Roxb.starchstarch foamsugarcane bagassewaxyWeatheringWeathering accelerationxanthan gumกรดซิตริก (citric acid)กัญชงการเคลือบฟิล์มการย่อยด้วยกรดการสร้างพันธะเชื่อมข้าม (crosslinking)คาร์บอกซีเมทิเลชั่น (carboxymethylation)ชานอ้อยเชื้อเพลิงอัดเม็ดบรรจุภัณฑ์แป้งคาร์บอกซีเมทิลแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง (cassava starch)ผลึกนาโนเซลลูโลสแผ่นดูดซับของเหลว (absorbent pad)แผ่นปิดแผลแผ่นปิดแผลต้านเชื้อพลังงานทดแทนพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิเมอร์อุ้มน้ำยิ่งยวด(superabsorbent polymer)พอลิแล็กติกแอซิดพอลิแลคติคแอซิดพอลิไฮดรอกซีเฮกซาโนเอตพอลีแอคติคเอซิดพันธกิจแพนเค้กไพลฟลาวมันสำปะหลังฟิล์มฟิล์ม (film)ระเบิดด้วยไอน้ำลดพลังงานวัฟเฟิลวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้วัสดุเชิงประกอบวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วิเคราะห์ปริมาณวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมวิสัยทัศน์ศรีทอง (Chinese tallow)สเปกโตรสโกปิอินฟราเรดย่านใกล้ส่วนผสมเครื่องสำอางสารก่อเจลสารช่วยแตกตัวสารเชื่อมข้าม (crosslinking agentสารสกัดสารสกัดจากเปลือกมังคุดเส้นใยปุย (fluff pulp)เสริมแรง (reinforcement)หญ้าหวานเหง้าสับปะรดอะมิโลสอะมิโลส (amylose)อาหารโคอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเอทานอลเอธานอลแอลกอฮอล์ (alcohol)ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

  Interest

  การดัดแปรและวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งและพอลิเมอร์ชีวภาพ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมิณผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (173)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Internal unit chain composition in amylopectinsBertoft E., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Sriroth K.2008Carbohydrate Polymers
  74(3),pp. 527-543
  188
  2Effect of Crosslinking on Thermal and Microscopic Transitions of Rice StarchChatakanonda P., Varavinit S., Chinachoti P.2000LWT - Food Science and Technology
  33(4),pp. 276-284
  74
  3Relationship of gelatinization and recrystallization of cross-linked rice to glass transition temperatureChatakanonda P., Varavinit S., Varavinit S., Chinachoti P.2000Cereal Chemistry
  77(3),pp. 315-319
  47
  4The influence of time and conditions of harvest on the functional behaviour of cassava starch - A proton NMR relaxation studyChatakanonda P., Chinachoti P., Sriroth K., Piyachomkwan K., Chotineeranat S., Tang H., Hills B.2003Carbohydrate Polymers
  53(3),pp. 233-240
  42
  5Mobility and Distribution of Water in Cassava and Potato Starches by 1H and 2H NMRChatakanonda P., Dickinson L., Chinachoti P.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(25),pp. 7445-7449
  40
  6Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiaeChotineeranat S., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Weerathaworn P., Sriroth K.2010Sugar Tech
  12(2),pp. 120-124
  31
  7Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent techniqueSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Sriroth K.2011Materials Letters
  65(6),pp. 985-987
  31
  8Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice StarchesSu J., Chotineeranat S., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Piyachomkwan K.2018Starch/Staerke
  70(3-4)
  15
  9Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice starches with varying amylose contentsSangseethong K., Chatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2015Carbohydrate Polymers
  115,pp. 186-192
  12
  10Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose ContentsSangseethong K., Chatakanonda P., Sriroth K.2018Starch/Staerke
  70(11-12)
  11
  11Development of gluten-free and low glycemic index rice pancake: Impact of dietary fiber and low-calorie sweeteners on texture profile, sensory properties, and glycemic indexRakmai J., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Chatakanonda P., Yonkoksung U.2021Food Hydrocolloids for Health
  1
  8
  12Outstanding characteristics of thai Non-GM bred waxy cassava starches compared with normal cassava starch, waxy cereal starches and stabilized cassava starchesToae R., Sriroth K., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Chotineeranat S., Wansuksri R., Chatakanonda P., Piyachomkwan K.2019Plants
  8(11)
  7
  13Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systemsSilaket P., Chatakanonda P., Tran T., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Sriroth K.2014Starch/Staerke
  66(11-12),pp. 1022-1032
  7
  14Impact of annealing on susceptibility to acid hydrolysis and physico-chemical properties of cassava starchChatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 284-294
  7
  15Water Uptake and Solid Loss During Soaking of Milled Rice GrainsChatakanonda P., Sriroth K.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 663-672
  2
  16Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibersSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Chase G., Kim H., Sriroth K.2013Advanced Composite Materials
  22(6),pp. 401-409
  1
  17Water Partitioning in Colloidal Systems as Determined by Nuclear Magnetic ResonanceChinachoti P., Chatakanonda P.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 251-270
  0
  18Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  19Semi-dry impregnation method of rice starch with xanthan gum prior to modification by dry heat treatmentSu J., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Lertphanich S., Chotineeranat S., Piyachomkwan K.2021Chiang Mai Journal of Science
  48(2),pp. 429-443
  0
  20Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysisHedthong R., Kittikorn T., Damsongsee P., Kadea S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R.2023Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  0
  21Influences of epoxidized natural rubber and fiber modification on injection molded-pulp/poly(lactic acid) biocomposites: Analysis of mechanical-thermal and weathering stabilityKadea S., Kittikorn T., Chollakup R., Hedthong R., Chumprasert S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P.2023Industrial Crops and Products
  201
  0