Person Image

  Education

  • B.S.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Food Science), University of Masachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  acid hydrolysisamyloseamylose contentannealingbiocompositebiodieselcalciumcarboxymethyl starchcassavacassava pulpcassava starchdry heat treatmentElectrospinningGluten-freeinvertaseJasmine riceMolassesphysico-chemical propertiesPLApolylactic-epoxidized natural rubberriceSaccharomyces cerevisiaestarchsugarcane bagassewaxyxanthan gumกรดซิตริก (citric acid)กัญชงการเคลือบฟิล์มการย่อยด้วยกรดการสร้างพันธะเชื่อมข้าม (crosslinking)การเสริมแรงการเสริมแรง (reinforcement)การห่อหุ้มกาว (glue)กาว คาร์บอกซีเมทิเลชั่น (carboxymethylation)ชานอ้อยเชื้อเพลิงอัดเม็ดแป้งคาร์บอกซีเมทิลแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง (cassava starcแป้งมันสำปะหลัง (cassava starch)แป้งมันสำปะหลัง การแช่ การย่อยด้วยกรดแป้งย่อยด้วยกรดแป้งละลายน้ำเย็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผลึกนาโนเซลลูโลสฟลาวมันสำปะหลังฟิล์มฟิล์ม (film)ฟิล์มจากแป้งฟิล์มย่อยสลายได้เฟอร์ฟูรอลเฟอร์ฟูรอล (furfural)เฟอร์ฟูรอล ชานอ้อย กาว น้ำยางธรรมชาติ Furfuralโฟมภาคการเกษตรมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เส้นใย พลังงานทดแทนมันสำปะหลังเม็ดบีดไฮโดรเจลเมทิลเอสเทอร์ (methyl ester)ยางยาง (natural rubber)ยางพารายางพารา (natural rubber)ยุทธศาสตร์วิจัยยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพารา (พ.ศ. 2560-2564)ระเบิดด้วยไอน้ำลดพลังงานวัฟเฟิลวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้วัสดุเชิงประกอบวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วิเคราะห์ปริมาณวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมวิสัยทัศน์ศรีทอง (Chinese tallow)สเปกโตรสโกปิอินฟราเรดย่านใกล้ส่วนผสมเครื่องสำอางสารก่อเจลสารช่วยแตกตัวสารเชื่อมข้าม (crosslinking agentสารสกัดสารสกัดจากเปลือกมังคุดเส้นใยปุย (fluff pulp)เสริมแรง (reinforcement)หญ้าหวานเหง้าสับปะรดอะมิโลสอะมิโลส (amylose)อาหารโคอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเอทานอลเอธานอลแอลกอฮอล์ (alcohol)ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลไฮโดรเจล (hydrogel)

  Interest


  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (163)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Internal unit chain composition in amylopectinsBertoft E., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Sriroth K.2008Carbohydrate Polymers
   74(3),pp. 527-543
   150
   2Effect of Crosslinking on Thermal and Microscopic Transitions of Rice StarchChatakanonda P., Varavinit S., Chinachoti P.2000LWT - Food Science and Technology
   33(4),pp. 276-284
   63
   3Relationship of gelatinization and recrystallization of cross-linked rice to glass transition temperatureChatakanonda P., Varavinit S., Varavinit S., Chinachoti P.2000Cereal Chemistry
   77(3),pp. 315-319
   42
   4The influence of time and conditions of harvest on the functional behaviour of cassava starch - A proton NMR relaxation studyChatakanonda P., Chinachoti P., Sriroth K., Piyachomkwan K., Chotineeranat S., Tang H., Hills B.2003Carbohydrate Polymers
   53(3),pp. 233-240
   38
   5Mobility and Distribution of Water in Cassava and Potato Starches by 1H and 2H NMRChatakanonda P., Dickinson L., Chinachoti P.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
   51(25),pp. 7445-7449
   37
   6Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiaeChotineeranat S., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Chatakanonda P., Weerathaworn P., Sriroth K.2010Sugar Tech
   12(2),pp. 120-124
   24
   7Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent techniqueSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Sriroth K.2011Materials Letters
   65(6),pp. 985-987
   24
   8Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice StarchesSu J., Chotineeranat S., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Piyachomkwan K.2018Starch/Staerke
   70(3-4)
   11
   9Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice starches with varying amylose contentsSangseethong K., Chatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2015Carbohydrate Polymers
   115,pp. 186-192
   9
   10Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systemsSilaket P., Chatakanonda P., Tran T., Wansuksri R., Piyachomkwan K., Sriroth K.2014Starch/Staerke
   66(11-12),pp. 1022-1032
   6
   11Impact of annealing on susceptibility to acid hydrolysis and physico-chemical properties of cassava starchChatakanonda P., Wansuksri R., Sriroth K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(2),pp. 284-294
   6
   12Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose ContentsSangseethong K., Chatakanonda P., Sriroth K.2018Starch/Staerke
   70(11-12)
   5
   13Outstanding characteristics of thai Non-GM bred waxy cassava starches compared with normal cassava starch, waxy cereal starches and stabilized cassava starchesToae R., Sriroth K., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Chotineeranat S., Wansuksri R., Chatakanonda P., Piyachomkwan K.2019Plants
   8(11)
   2
   14Water Uptake and Solid Loss During Soaking of Milled Rice GrainsChatakanonda P., Sriroth K.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
   ,pp. 663-672
   1
   15Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibersSunthornvarabhas J., Chatakanonda P., Piyachomkwan K., Chase G., Kim H., Sriroth K.2013Advanced Composite Materials
   22(6),pp. 401-409
   1
   16Water Partitioning in Colloidal Systems as Determined by Nuclear Magnetic ResonanceChinachoti P., Chatakanonda P.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
   ,pp. 251-270
   0
   17Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0
   18Semi-dry impregnation method of rice starch with xanthan gum prior to modification by dry heat treatmentSu J., Laoka B., Chatakanonda P., Vanichsriratana W., Sriroth K., Lertphanich S., Chotineeranat S., Piyachomkwan K.2021Chiang Mai Journal of Science
   48(2),pp. 429-443
   0