Person Image

  Education

  • วท.บ.( เคมี ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Chemistry), Georgia Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2549

  Expertise Cloud

  Absorbing paperacetosolv pulpingActivated carbonBamboobiocompositecelluloseCellulose contentCellulose nanowhiskercellulose whiskerschitosancompositeExplosionsFibrillationFilter paperGlucomannanGreen pulpingGreen technologyhandmade paperHydrophiliclaccaseLignocellulosic fibernanocelluloseNanocompositesNanofibersOil absorption paperorganosolvpinePinus caribaeaPinus merkusiiPLApolylactic-epoxidized natural rubberPulp refiningRenewable resourcesrice strawRice straw paperSound absorptionSteamSteam explosionsugarcane bagasseTensile strengthVegetable oilWater resistant paperกระดาษกระดาษกรองกระดาษซับน้ำมันกระดาษดูดซับไขมันกระดาษทำด้วยมือกระดาษพื้นบ้านกระดาษฟางข้าวกระดาษสากระดาษหัตถกรรมกลูโคแมนแนนการผลิต (Production)การผลิต (Production),การผลิตเยื่อการเพิ่มมูลค่าการระเบิดด้วยไอน้ำครามคอมพอสิตคอมพอสิทไคโตแซนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อย (sugarcane bagasse)ชีวมวลเชื้อเพลิงอัดเม็ดเซลลูโลสไซเลนทะลายปาล์มน้ำมันนาโนเซลลูโลสน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (Pack aging)ปอแก้วปาล์มน้ำมันผงบุกผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในผักตบชวาไผ่ฝ้ายพลังงานทดแทนโพลิเมอร์ชนิดชอบน้ำเฟอร์นิเจอร์เยื่อ (Pulp),ระเบิดด้วยไอน้ำฤทธิ์ต้านออกซิเดชันวัสดุเชิงประกอบสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลของกระดาษสิ่งทอเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดหม้อต้มความดัน (Autoclave)หม้อต้มความดัน (Autoclave),หม่อน (Mulberry),หลักเกณฑ์: ข้อกำหนดหัตถกรรม (Handicraft)หัตถกรรม (Handicraft),อนุภาคนาโน

  Interest

  เยื่อและกระดาษ( Pulp and paper ), เส้นใยธรรมชาติ( natural fiber ), เคมีอินทรีย์( Organic Chemistry ), เซลลูโลส( Cellulose )

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)
  • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (186)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synthetic applications of laccase in green chemistryWitayakran S., Ragauskas A.2009Advanced Synthesis and Catalysis
  351(9),pp. 1187-1209
  290
  2Modification of high-lignin softwood kraft pulp with laccase and amino acidsWitayakran S., Ragauskas A.2009Enzyme and Microbial Technology
  44(3),pp. 176-181
  90
  3Cascade synthesis of benzofuran derivatives via laccase oxidation-Michael additionWitayakran S., Gelbaum L., Ragauskas A.2007Tetrahedron
  63(45),pp. 10958-10962
  52
  4Study on structural and thermal properties of cellulose microfibers isolated from pineapple leaves using steam explosionTanpichai S., Witayakran S., Boonmahitthisud A.2019Journal of Environmental Chemical Engineering
  7(1)
  49
  5Water Hyacinth: A Sustainable Lignin-Poor Cellulose Source for the Production of Cellulose NanofibersTanpichai S., Tanpichai S., Biswas S., Witayakran S., Yano H.2019ACS Sustainable Chemistry and Engineering
  7(23),pp. 18884-18893
  45
  6Porosity, density and mechanical properties of the paper of steam exploded bamboo microfibers controlled by nanofibrillated celluloseTanpichai S., Witayakran S., Srimarut Y., Woraprayote W., Malila Y.2019Journal of Materials Research and Technology
  8(4),pp. 3612-3622
  44
  7Laccase-generated quinones in naphthoquinone synthesis via Diels-Alder reactionWitayakran S., Zettili A., Ragauskas A.2007Tetrahedron Letters
  48(17),pp. 2983-2987
  42
  8One-pot synthesis of 1,4-naphthoquinones and related structures with laccaseWitayakran S., Ragauskas A.J.2007Green Chemistry
  9(5),pp. 475-48
  37
  9Cocatalytic enzyme system for the Michael addition reaction of in-situ-generated ortho-quinonesWitayakran S., Ragauskas A., Ragauskas A.2009European Journal of Organic Chemistry
  (3),pp. 358-363
  34
  10All-cellulose composites from pineapple leaf microfibers: Structural, thermal, and mechanical propertiesTanpichai S., Witayakran S.2018Polymer Composites
  39(3),pp. 895-903
  28
  11Mechanical and antibacterial properties of the chitosan coated cellulose paper for packaging applications: Effects of molecular weight types and concentrations of chitosanTanpichai S., Witayakran S., Wootthikanokkhan J., Srimarut Y., Woraprayote W., Malila Y.2020International Journal of Biological Macromolecules
  155,pp. 1510-1519
  28
  12Optically transparent tough nanocomposites with a hierarchical structure of cellulose nanofiber networks prepared by the Pickering emulsion methodTanpichai S., Tanpichai S., Biswas S.K., Witayakran S., Yano H.2020Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
  132
  25
  13Thermally superstable cellulosic-nanorod-reinforced transparent substrates featuring microscale surface patternsBiswas S., Tanpichai S., Tanpichai S., Witayakran S., Yang X., Shams M., Shams M., Yano H.2019ACS Nano
  13(2),pp. 2015-2023
  22
  14All-cellulose composite laminates prepared from pineapple leaf fibers treated with steam explosion and alkaline treatmentTanpichai S., Witayakran S.2017Journal of Reinforced Plastics and Composites
  36(16),pp. 1146-1155
  19
  15An efficient one-pot synthesis of bisalkylthioarenesCharoonniyomporn P., Thongpanchang T., Witayakran S., Thebtaranonth Y., Phillips K., Katz T.2004Tetrahedron Letters
  45(3),pp. 457-459
  15
  16Variability in chemical and mechanical properties of Pará rubber (Hevea brasiliensis) treesRiyaphan J., Phumichai T., Neimsuwan T., Witayakran S., Sungsing K., Kaveeta R., Phumichai C.2015ScienceAsia
  41(4),pp. 251-258
  13
  17Mechanical properties of all-cellulose composites made from pineapple leaf microfibersTanpichai S., Witayakran S.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 453-457
  9
  18Development of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced epoxy composites for bumper beam in automobileWitayakran S., Kongtud W., Boonyarit J., Smitthipong W., Chollakup R.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 779-784
  4
  19Activated carbon loaded lignocellulosic fibers by pulp refining process for dye and metal ion absorbing paperWitayakran S., Somboon P., Kongcrup J., Sampoompuang C., Lobyam K.2019Key Engineering Materials
  798 KEM,pp. 379-384
  0
  20Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  21Use of steam explosion as a green alternative method to prepare pulp from pineapple leavesTanpichai S., Boonmahitthisud A., Witayakran S.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
  29(2),pp. 110-114
  0
  22A Study on the Woven Construction of Fabric Dyed with Natural Indigo Dye and Finishing for Applying to Product Design for Home Textile ProductsChollakup R., Chollakup R., Rungruangkitkrai N., Apipatpapha T., Witayakran S., Nithithongsakol N., Mongkholrattanasit R.2021Autex Research Journal
  0