Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Phil (Biochemistry), Imperial College of London , U. KINGDOM, 2539
  • Ph.D.(Biochemistry), Imperial College of London , U. KINGDOM, 2542

  Expertise Cloud

  13-PropanediolAntioxidant activityBiodieselbiomass yieldCalcium Methoxidecassava pulpChemical compositionEnzymatic hydrolysisenzymatic recoveryethanolFungiglucosidaseGlycerolinulinasesinulo-oligosaccharidesisolationisolation and screeningitaconic acidJatropha curcas L.kaolinnapiergrassobesityoil palm empty fruit bunchoptimizationoxidationPigmentpilot plantpinepineapplepineapple fiber paperpineapple leaf fiberPineapple winePlant pathogenic funguspolygalacturonasePolyhydroxyalkanoatespulp and paper mill effluentpurificationqualityReactive dyeRenewable energyRenewable resourcesresponse surface methodologyRhizopus arrhizusRhizopus oryzaeRhodococcusRice bran protein hydrolysateSaccharomyces cerevisiaeScreeningseparate hydrolysis and fermentationseparate hydrolysis and fermentation (SHF)skin anti-ageingsteam explosionteakThai rice varietiesThermotolerantthermotolerant yeastTotal phenolic compoundTransesterificationVetiver grassViscositywhite-rot funguswineXyloseyeastกรดไขมันอิสระกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคกระดาษชานอ้อย (bagasse paper)กล้วยหอมทองการต่อยอดเชิงพาณิชย์การเพิ่มมูลค่าการระเบิดด้วยไอน้ำการสุกกิ่งสบู่ดำ เอทานอลไคโตซานจังหวัดอำนาจเจริญดักแด้ไหมอีรี่ถังหมักแบบลอยตัวทะลายปาล์มน้ำมันทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันแทนนินน้ำหมักเบต้ากลูแคนประเมินผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามพลังงานมะเดื่อฝรั่งยีสต์ระเบิดด้วยไอน้ำสังกะสีสับปะรดหญ้าแฝก ไซลิทอลเหง้าสับปะรดไหมอีรี่อาหารเสริมสุขภาพอุตสาหกรรมเอธานอลเอ็นไซม์ฟิซิน

  Interest

  Molecular Biology, Enzyme Technology , การใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลสเพื่อพลังงานทดแทน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย (รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 212 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 94 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 118 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 92 เรื่อง (เชิงวิชาการ 79 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (435)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Production of ethanol from cassava pulp via fermentation with a surface-engineered yeast strain displaying glucoamylaseKosugi A., Kondo A., Ueda M., Murata Y., Vaithanomsat P., Thanapase W., Arai T., Mori Y.2009Renewable Energy
  34(5),pp. 1354-1358
  107
  2Sericin separation from silk degumming wastewaterVaithanomsat P., Kitpreechavanich V.2008Separation and Purification Technology
  59(2),pp. 129-133
  79
  3Effects of ozonation process on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluentsKreetachat T., Damrongsri M., Punsuwon V., Vaithanomsat P., Chiemchaisri C., Chomsurin C.2007Journal of Hazardous Materials
  142(1-2),pp. 250-257
  74
  4Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodologyTrakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Arai T., Sudesh K., Vaithanomsat P.2021Scientific Reports
  11(1)
  50
  5Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in ThailandRengsirikul K., Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(3),pp. 135-141
  39
  6Bioethanol production from enzymatically saccharified sunflower stalks using steam explosion as pretreatmentVaithanomsat P., Chuichulcherm S., Apiwatanapiwat W.2009World Academy of Science, Engineering and Technology
  37,pp. 140-143
  31
  7Production of ligninolytic enzymes by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039 and their application for reactive dye removalVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Petchoy O., Chedchant J.2010International Journal of Chemical Engineering
  27
  8The potential of coconut husk utilization for bioethanol productionVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Chumchuent N., Kongtud W., Sundhrarajun S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 159-164
  26
  9Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentationPumiput P., Chuntranuluck S., Kitpreechavanich V., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 73-78
  19
  10Silk Degumming solution as substrate for microbial protease productionVaithanomsat P., Malapant T., Apiwattanapiwat W.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 543-551
  18
  11Screening of pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry barkSittidliokratna C., Suthirawut S., Chitradon L., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Siriacha P.2007ScienceAsia
  33(1),pp. 131-135
  18
  12Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in ThailandRengsirikul K., Kanjanakuha A., Ishii Y., Kangvansaichol K., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
  57(2),pp. 94-100
  17
  13Effects of kaolin clay coating on mango leaf gas exchange, fruit yield and qualityChamchaiyaporn T., Jutamanee K., Kasemsap P., Vaithanomsat P., Henpitak C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 479-491
  17
  14Production of β-glucosidase from a newly isolated Aspergillus species using response surface methodologyVaithanomsat P., Songpim M., Malapant T., Kosugi A., Thanapase W., Mori Y.2011International Journal of Microbiology
  15
  15Efficient saccharification for non-treated cassava pulp by supplementation of Clostridium thermocellum cellulosome and Thermoanaerobacter brockii β-glucosidaseVaithanomsat P., Kosugi A., Apiwatanapiwat W., Thanapase W., Waeonukul R., Tachaapaikoon C., Pason P., Mori Y.2013Bioresource Technology
  132,pp. 383-386
  13
  16Production of Bioethanol from Oil Palm Empty Fruit Bunch via Acid Impregnation-Steam Explosion PretreatmentSiramon P., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2018Waste and Biomass Valorization
  9(8),pp. 1407-1414
  13
  17Optimization of biodiesel production from a calcium methoxide catalyst using a statistical modelSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2016Korean Journal of Chemical Engineering
  33(1),pp. 90-98
  12
  18Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  11
  19Isolation and mutation of recombinant EPSP synthase from pathogenic bacteria Pseudomonas aeruginosaVaithanomsat P., Brown K.2007Process Biochemistry
  42(4),pp. 592-598
  11
  20Growth inhibition of thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus, in hydrolysates from cassava pulpRugthaworn P., Rugthaworn P., Murata Y., Machida M., Apiwatanapiwat W., Hirooka A., Thanapase W., Dangjarean H., Dangjarean H., Ushiwaka S., Morimitsu K., Kosugi A., Arai T., Vaithanomsat P.2014Applied Biochemistry and Biotechnology
  173(5),pp. 1197-1208
  10
  21Evaluation of Fourier transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmeric herbal medicinesKasemsumran S., Apiwatanapiwat W., Suttiwijitpukdee N., Vaithanomsat P., Thanapase W.2014Journal of Near Infrared Spectroscopy
  22(2),pp. 113-120
  10
  22Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
  10(2),pp. 3154-3168
  9
  23Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate) on coated pineapple leaf fiber papers for biodegradable packaging applicationVaithanomsat P., Kongsin K., Trakunjae C., Trakunjae C., Boonyarit J., Jarerat A., Sudesh K., Chollakup R.2021Polymers
  13(11)
  9
  24Konjac glucomannan hydrolysate: A potential natural coating material for bioactive compounds in spray drying encapsulationWattanaprasert S., Borompichaichartkul C., Vaithanomsat P., Srzednicki G.2017Engineering in Life Sciences
  17(2),pp. 145-152
  9
  25Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  8
  26Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunkKhunrong T., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Pomchaitaward C.2011Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  33(3),pp. 221-228
  7
  27Decolorization of reactive dye by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Petchoy O., Chedchant J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 879-890
  6
  28Enhancement of inulinase and invertase production from a newly isolated Candida guilliermondii TISTR 5844Songpim M., Vaithanomsat P., Vanichsriratana W., Sirisansaneeyakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 675-685
  6
  29Selection of the most appropriate coating particle film for improving photosynthesis in mangoChamchaiyaporn T., Jutamanee K., Kasemsap P., Vaithanomsat P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 323-332
  6
  30A new pretreatment using ammonia gas absorption fiber expansion for saccharification of cassava pulpApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Ushiwaka S., Morimitsu K., Machida M., Thanapase W., Murata Y., Kosugi A., Kosugi A.2016Biomass Conversion and Biorefinery
  6(2),pp. 181-188
  6
  31Xylan supplement improves 1,3-propanediol fermentation by Clostridium butyricumApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Thanapase W., Ratanakhanokchai K., Kosugi A., Kosugi A.2018Journal of Bioscience and Bioengineering
  125(6),pp. 662-668
  5
  32Effect of cassava pulp supplement on 1,3-propanediol production by Clostridium butyricumApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Tachaapaikoon C., Ratanakhanokchai K., Kosugi A., Kosugi A.2016Journal of Biotechnology
  230,pp. 44-46
  5
  33Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  5
  34Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom Thong fruitTadakittisarn S., Songpim M., Vaithanomsat P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 267-274
  5
  35Wood degradation and optimized laccase production by resupinate white-rot fungi in northern thailandVaithanomsat P., Sangnam A., Boonpratuang T., Choeyklin R., Promkiam-on P., Chuntranuluck S., Kreetachat T.2013BioResources
  8(4),pp. 6342-6360
  4
  36A statistical approach for culture condition improvement of invertase and inulinase from Candida guilliermondii TISTR 5844Vaithanomsat P., Songpim M., Sirisansaneeyakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1083-1093
  4
  37Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adultsKlomklorm A., Ruangthai R., Vaithanomsat P., Sukatta U., Phoemsapthawee J.2020Journal of Exercise Rehabilitation
  16(5),pp. 467-479
  4
  38Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the suppression of TNF-α-induced NF-κb and MAPK signalingPothacharoen P., Chaiwongsa R., Chanmee T., Insuan O., Wongwichai T., Janchai P., Vaithanomsat P.2021Plants
  10(11)
  4
  39Monitoring estrogen and androgen residues from livestock farms in Phayao Lake, ThailandSutaswiriya N., Homklin S., Kreetachat T., Vaithanomsat P., Kreetachat N.2021Environmental Monitoring and Assessment
  193(12)
  4
  40Determination of oil, fatty acid, tocopherol and antioxidant properties of Moringa oleifera seed oil varieties for commercial plantationWinthachai S., Vaithanomsat P., Punsuvon V.2015Asian Journal of Chemistry
  27(9),pp. 3507-3510
  3
  41Process optimization for the production of Philosamia ricini (Eri silk) pupae hydrolysateVaithanomsat P., Punyasawon C.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 341-352
  3
  42Calcium methoxide synthesis from quick lime using as solid catalyst in refined palm oil biodiesel productionSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 550-554
  3
  43Xylitol obtained by fermentation of hydrolysate from steam explosion of Vetiveria zizanioides nashChuntranuluck S., Vaithanomsat P., Rodkamnerd S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 115-121
  3
  44Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  45Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol productionPunsuvon V., Vaithanomsat P., Pumiput P., Janthranurak S., Anpanurak W.2005Appita Annual Conference
  3,pp. 301-307
  2
  46Effect of furfural on the properties of natural latex: Possibility for adhesive applicationVaithanomsat P., Janchai P., Punsuvon V., Smitthipong W., Smitthipong W.2017Rubber Chemistry and Technology
  90(4),pp. 642-650
  2
  47Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  2
  48Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  2
  49Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  2
  50Characterization of extracted lipid obtained from subcritical water extraction of wet algae for biodiesel productionSitthithanaboon W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2015Asian Journal of Chemistry
  27(8),pp. 3044-3048
  1
  51Isolation and purification of recombinant EPSP synthase from the pathogenic bacterium pseudomonas aeruginosaVaithanomsat P., Brown K.2007ScienceAsia
  33(2),pp. 153-160
  1
  5281 expression of recombinant Synechocystis sp. aroA in Escherichia coliVaithanomsat P., Gallay O., Maskell D., Brown K.1997Biochemical Society Transactions
  25(4)
  0
  53Expression of recombinant Synechocystis sp. AroA in escherichia coliVaithanomsat P., Gallay O., Maskell D., Brown K.1997Biochemical Society Transactions
  25(4)
  0
  541 Construction of a Pseudomonas aeruginosa Cosmid LibraryVaithanomsat P., Sangiambut S., Pickard D., Fairweather N., Brown K.1998Biochemical Society Transactions
  26(3)
  0
  55Process modification of potential thai economical tuber crop to be used in microencapsulation for nutraceutical productsWattanaprasert S., Srzednicki G., Borompichaichartkul C., Vaithanomsat P.2013Acta Horticulturae
  1011,pp. 163-168
  0
  56Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  0
  57Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  0
  58Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  0
  59The Bio-Circular Green Economy model in Thailand – A comparative reviewEdyvean R.G.J., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Boondaeng A., Janchai P., Sophonthammaphat S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 51-64
  0
  60Optimization of Textile Waste Blends of Cotton and PET by Enzymatic Hydrolysis with Reusable Chemical PretreatmentBoondaeng A., Keabpimai J., Srichola P., Vaithanomsat P., Trakunjae C., Niyomvong N.2023Polymers
  15(8)
  0
  61Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and InflammationPhoemsapthawee J., Ruangthai R., Tumnak P., Klomklorm A., Prasertsri P., Sukatta U., Vaithanomsat P.2023Preventive Nutrition and Food Science
  28(1),pp. 10-20
  0
  62Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  0
  63Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  64Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0