Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2549
  • Doctor of Philosophy in Bioresources Engineering, Tsukuba University, ญี่ปุ่น, 2560

  Expertise Cloud

  13-PropanediolammoniaAspergillus oryzaeBioreactorCassava pulpClostridium butyricumCrude glycerolDatronia sp.ethanolFermentationfungiglucosidaseGlycerolherbal medicineinhibitorkojic acidPalm oilpilot plantpinePretreatmentreactive dyeRhodococcussteam explosionteakThai Rice VarietiesThermotolerantwhite-rot fungusกรดไขมันอิสระเชื้อเพลิงอัดเม็ดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีปริมาณวิเคราะห์ปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน แทนเนส อาหารสัตว์เปลือกสบู่ดำโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าผลิตภัณฑ์หมักผลึกนาโนเซลลูโลสผู้สูงอายุพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน เอธานอลพืชพื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพพไทด์ฟ้าทะลายโจรภาคการเกษตรภายใต้สภาวะไร้อากาศยาสมุนไพรยีสต์ การดัดแปลง การทนกรดยีสต์ทนอุณหภูมิสูงยีสต์ทนเอธานอลระบบโรงงานผลิตพืชระเบิดด้วยไอน้ำรำข้าวฤทธิ์ชีวภาพฤทธิ์ต้านออกซิเดชันฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสฤทธิ์ทางชีวภาพลิกโนเซลลูโลสวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ไวน์สบู่ดำสบู่ดำ ระยะเวลาเก็บรักษา ไลเปสสบู่ดำ ไลเปส ของเหลือสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้สรีรวิทยาดอกสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์สารแทนนินสารประกอบฟลาโวนอยด์สารประกอบฟีนอลิกสารพฤษเคมีสารสกัดจากพืชสารสกัดจากเหง้าสัปปะรดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารออกฤิทธิ์เส้นใยเห็ดแสงเทียมเห็ดเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนแหล่งที่อยู่อาศัยอัลบูมินอาหารเลี้ยงเชื้อต้นทุนต่ำอาหารเสริมสุขภาพอินฟราเรดใกล้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพอุตุนิยมวิทยาเอธานอลเอธานอล กลูโคส วัชพืชเอธานอล หญ้าอาหารสัตว์หมักเอนไซม์เอนไซม์ การเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้งทางแอนโดรกราโฟไลด์โอโซน

  Interest

  Microbiology, Ethanol production, เทคโนโลยีเอนไชม์,การใช้เครื่องมือQC,HPLC,AA

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 31 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (สิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (161)