Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2549
  • Doctor of Philosophy in Bioresources Engineering, Tsukuba University, ญี่ปุ่น, 2560

  Expertise Cloud

  13-propanediolammoniaantioxidantAntioxidant activityanti-tyrosinase activityAspergillus oryzaeBioenergyBioreactorbromelainCassava pulpClostridium butyricumCrude glycerolDatronia sp.dragon fruitenzymatic recoveryEthanolFermentationFungiGanoderma lucidumglucosidaseGlycerolHerbherbal medicineinhibitorkojic acidNear-infraredPalm oilpilot plantpinePineapplePineapple winePolyhydroxybutyratePretreatmentreactive dyeRhizopus oryzaeRhodococcusRice bran protein hydrolysateSaccharomyces cerevisiaeseparate hydrolysis and fermentationskin anti-ageingsteam explosionteakThai Rice VarietiesThermotolerantwhite-rot fungusWineกรดไขมันอิสระเชื้อเพลิงอัดเม็ดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีปริมาณวิเคราะห์โปรตีนไฮโดรไลเสทฟ้าทะลายโจรฟิล์มเซริซินภาคการเกษตรภายใต้สภาวะไร้อากาศภาวะกระดูกพรุนยาสมุนไพรยีสต์ การดัดแปลง การทนกรดยีสต์ทนอุณหภูมิสูงยีสต์ทนเอธานอลระบบโรงงานผลิตพืชระเบิดด้วยไอน้ำรำข้าวฤทธิ์ชีวภาพฤทธิ์ต้านออกซิเดชันฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารออกฤิทธิ์เส้นด้ายพอลิเอสเทอร์เส้นใยนาโนเส้นใยพอลิเอสเทอร์เส้นใยเห็ดแสงเทียมแสงประดิษฐ์เห็ดเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนแหล่งที่อยู่อาศัยอัลบูมินอาหารเลี้ยงเชื้อต้นทุนต่ำอาหารเสริมสุขภาพอินฟราเรดใกล้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพอุตุนิยมวิทยาเอธานอลเอธานอล กลูโคส วัชพืชเอธานอล หญ้าอาหารสัตว์หมักเอนไซม์เอนไซม์ การเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้งทางเอนไซม์บรอมิเลนเอนไซม์เพคติเนสแอคติโนมัยสีทแอนโดรกราโฟไลด์โอโซนฮ’-glucanฮฒ-glucan์ืnear infrared

  Interest

  Microbiology, Ethanol production, เทคโนโลยีเอนไชม์,การใช้เครื่องมือQC,HPLC,AA

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 32 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (สิทธิบัตร 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (223)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Direct ethanol production from cassava pulp using a surface-engineered yeast strain co-displaying two amylases, two cellulases, and β-glucosidaseApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Murata Y., Kosugi A., Yamada R., Kondo A., Arai T., Rugthaworn P., Rugthaworn P., Mori Y.2011Applied Microbiology and Biotechnology
  90(1),pp. 377-384
  48
  2Bioethanol production from enzymatically saccharified sunflower stalks using steam explosion as pretreatmentVaithanomsat P., Chuichulcherm S., Apiwatanapiwat W.2009World Academy of Science, Engineering and Technology
  37,pp. 140-143
  31
  3Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodologyTrakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Arai T., Sudesh K., Vaithanomsat P.2021Scientific Reports
  11(1)
  29
  4Production of ligninolytic enzymes by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039 and their application for reactive dye removalVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Petchoy O., Chedchant J.2010International Journal of Chemical Engineering
  27
  5The potential of coconut husk utilization for bioethanol productionVaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Chumchuent N., Kongtud W., Sundhrarajun S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 159-164
  23
  6Efficient saccharification for non-treated cassava pulp by supplementation of Clostridium thermocellum cellulosome and Thermoanaerobacter brockii β-glucosidaseVaithanomsat P., Kosugi A., Apiwatanapiwat W., Thanapase W., Waeonukul R., Tachaapaikoon C., Pason P., Mori Y.2013Bioresource Technology
  132,pp. 383-386
  13
  7Growth inhibition of thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus, in hydrolysates from cassava pulpRugthaworn P., Rugthaworn P., Murata Y., Machida M., Apiwatanapiwat W., Hirooka A., Thanapase W., Dangjarean H., Dangjarean H., Ushiwaka S., Morimitsu K., Kosugi A., Arai T., Vaithanomsat P.2014Applied Biochemistry and Biotechnology
  173(5),pp. 1197-1208
  10
  8Evaluation of Fourier transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmeric herbal medicinesKasemsumran S., Apiwatanapiwat W., Suttiwijitpukdee N., Vaithanomsat P., Thanapase W.2014Journal of Near Infrared Spectroscopy
  22(2),pp. 113-120
  9
  9Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  9
  10Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
  10(2),pp. 3154-3168
  7
  11A new pretreatment using ammonia gas absorption fiber expansion for saccharification of cassava pulpApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Ushiwaka S., Morimitsu K., Machida M., Thanapase W., Murata Y., Kosugi A., Kosugi A.2016Biomass Conversion and Biorefinery
  6(2),pp. 181-188
  6
  12Decolorization of reactive dye by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Petchoy O., Chedchant J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 879-890
  6
  13Effect of cassava pulp supplement on 1,3-propanediol production by Clostridium butyricumApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Tachaapaikoon C., Ratanakhanokchai K., Kosugi A., Kosugi A.2016Journal of Biotechnology
  230,pp. 44-46
  5
  14Xylan supplement improves 1,3-propanediol fermentation by Clostridium butyricumApiwatanapiwat W., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Thanapase W., Ratanakhanokchai K., Kosugi A., Kosugi A.2018Journal of Bioscience and Bioengineering
  125(6),pp. 662-668
  5
  15Cellulose hydrolysis ability of a Clostridium thermocellum cellulosome containing small-size scaffolding protein CipADeng L., Mori Y., Sermsathanaswadi J., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Kosugi A.2015Journal of Biotechnology
  212,pp. 144-152
  5
  16Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  5
  17Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  18Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  3
  19Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  1
  20Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  1
  21Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  0
  22Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopyKasemsumran S., Apiwatanapiwat W., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S.2021Chemical Papers
  75(11),pp. 5633-5644
  0
  23Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  0
  24Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  25Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  0
  26Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  0
  27Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  0
  28Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0