ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์
SPMB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์

SPMB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์

Email: aappln@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

นางสาวอันธิกา บุญแดง

Email: aapakb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัติ

Email: aapwpa@ku.ac.th

Phone Number: -

นางสาวประภัสสร รักถาวร

Email: aappsr@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3/402

นางวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

Email: aapwpr@ku.ac.th

Phone Number: 02 9428600-3

นางบุญเกิด ทองใบ

Phone Number: -

 

มลนพรรษ สงพิมพ์

 

 

กนกวรรณ นันทา

 

 

ชนิดาภา ธนะศรีรางกูร