โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์
SPMB
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 25 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 18 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 25
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 18
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
187
2549 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, นายธนกิจ เฮียงโฮม, นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2549 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายชิดชัย ปัญญาสวรรค์
2549 การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica), มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, อภินันท์ สุประเสริฐ, ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ศิริรักษ์ จันทครุ, ประภัสสร รักถาวร, ผกาวดี พงษ์เกษ, กฤษณา แสงประไพทิพย์, อภันตรี ด้วงเงิน, พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ
2549 โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์, อภินันท์ สุประเสริฐ, มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, ศิริรักษ์ จันทครุ, ประภัสสร รักถาวร, ขจร กอบสันเทียะ, ธีระศักดิ์ พราพงษ์, พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ, นายแพทย์ จิติ เดชารักษ์, นางอาริยา ยอดหล้า, คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
2549 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สาวิตรี จันทรานุรักษ์
2549 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปริศนา สิริอาชา, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุรางค์ สุธิราวุธ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางชวริฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์, นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสุกรี ลิ่มหุ่น, บุญเกิด แยมเขตกรณ์
2550 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
2550 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปริศนา สิริอาชา, สุรางค์ สุธิราวุธ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, บุญเกิด ทองใบ, นาย ชิดชัย ปัญญาสวรรค์, นาง สุกรี ลิ่มหุ่น, นาง ชวนิฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์
2550 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปริศนา สิริอาชา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นาง ชวนิฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์, นาง สุกรี ลิ่มหุ่น
2550 การศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุรางค์ สุธิราวุธ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นาย ชิดชัย ปัญญาสวรรค์
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2551 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2551 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1.ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำเพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, น.ส.สุกัญญา ธาชากิตติรุ่งโรจน์
2552 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2552 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, นางสาวทวีสิริ มาลาพันธุ์, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, นิสิตปริญญาโท 2 คน
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบพกพาเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การแช่กรดและการระเบิดด้วยไอน้ำของทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเอทานอล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นิสิตปริญญาโท
2552 การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหารอย่างครบวงจร, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สมชัย จันทร์สว่าง
2552 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นิสิตปริญญาโท
2553 การสกัดแทนนินจากเปลือกลำต้นสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรม, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพรรณ สิระมนต์
2553 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2553 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2553 การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิรัญญา แก้ววัฒนะ
2553 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมา (Aglaonema) โดยใช้เทคนิค Temporary Immersion, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, พนิดา วงษ์แหวน, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์
2553 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2553 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต ของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์
2553 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2553 การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2553 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเอธานอลจากกระบวนการหมักน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุลในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2553 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง(Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้เทคนิค Micro-cutting , ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์, ยุพา ปานแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์
2554 การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2554 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์
2554 แนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุชีวมวล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2554 การประยุกต์ใช้เชื้อราเส้นใยสีขาวในการแยกองค์ประกอบหลักทางเคมีในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2554 การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเอธานอลจากกระบวนการหมักน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุลในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2554 การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2554 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม
2554 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นายทินกร พิริยโยธา, นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์, ดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ
2554 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดมะขามป้อมที่มีอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
2554 การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2554 การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพจากกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยเชื้อจุลินทรีย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, -
2554 การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, พัชรียา บุญกอแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, นาย ยศพล ผลาผล, นางสาว เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์
2554 ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไม้ฝรั่ง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ยุพา ปานแก้ว, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, พนิดา วงษ์แหวน, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์
2554 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพลังงานเอธานอลจากลิกโนเซลลูโลสโดยการพัฒนาและ/หรือคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เจริญในอุณหภูมิและเอธานอลความเข้มข้นสูง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, นายดำรงรัตน์ กาวิละ, นายภัทร คมกมล, น.ส.อรุชา มณฑปใหญ่, Dr.Yutaka Mori, Dr. Yoshinori Muata, Dr. Akihiko Kosugi
2554 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2555 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นายทินกร พิริยโยธา, นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์, ดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ
2555 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีระศรี เมฆตรง, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์, นางสาวปริญดา ศักดิ์ธนากูล
2555 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วีระศรี เมฆตรง, สุพนิดา วินิจฉัย
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2555 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล, นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล, ผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ
2555 การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน, พรพรรณ สิระมนต์, ธนภูมิ มณีบุญ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2555 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ยุพา ปานแก้ว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์
2555 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2555 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, พรพรรณ สิระมนต์
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2555 การสังเคราะห์กลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันปาล์ม, พรพรรณ สิระมนต์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2556 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล, ผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ
2556 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2556 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรีและเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2556 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2556 การพัฒนาการออกรากและออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, ลักษมณ ปีตานนท์ชัย, วาริณี กิจปรีชาวนิช
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2557 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
2557 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatment ที่เหมาะสม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2557 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ, นายภัทร คมกมล
2557 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2557 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2557 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, สุพนิดา วินิจฉัย, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน
2557 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, พนิดา วงษ์แหวน, วรรณสิริ วรรณรัตน์
2557 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2557 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้, วีระศรี เมฆตรง, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วีระศรี เมฆตรง
2557 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พจนารถ สุวรรณรุจิ
2557 การแทนที่สารควบคุมความหนืดทางการค้าสำหรับยางธรรมชาติด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสท, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2558 การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ
2558 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, สุพนิดา วินิจฉัย, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน
2558 การผลิตบอนสีเชิงการค้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย Temporary immersion bioreactor, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, พนิดา วงษ์แหวน, วรรณสิริ วรรณรัตน์
2558 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2558 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้, วีระศรี เมฆตรง, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช, วีระศรี เมฆตรง, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
2558 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล, ประชุมพร คงเสรี, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง
2558 การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์
2558 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วีระศรี เมฆตรง
2558 การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, พรพรรณ สิระมนต์
2558 โครงการผลิตสาร Lovastatin จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การศึกษาเมมเบรนของอนุภาคยางด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ Langmuir films, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Dr.Celine Bottier, นางสาวกานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
2558 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 การผลิตแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากเปลือกผลไม้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2559 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล, ประชุมพร คงเสรี, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง
2559 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2559 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นัฏพร ขนุนก้อน
2559 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, รังสิมา ชลคุป, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ
2559 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, น.ส.ชนาพร ตระกูลแจะ, น.ส.อันฟาล ตาเละ
2559 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท
2559 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2559 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล, เพชรดา ปินใจ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชวลิต ฮงประยูร
2559 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน
2559 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์, น.ส.ลลิตา คชารัตน์
2559 การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อัญชณี คูเบอร่า
2560 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันฟาล ตาเละ, รังสิมา ชลคุป, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2560 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคจากน้ำหมัก, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2560 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, จันทร์แรม รูปขำ
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อการผลิตเซลูโลซิกเอทานอล, เพชรดา ปินใจ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชวลิต ฮงประยูร
2560 การผลิตพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) เพื่อการค้าด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน
2560 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากชะเอมเทศในสภาพปลอดเชื้อ, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, นิติรัตน์ ฉิมน้อย, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุพรรณา เตชะสกุล
2560 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในระบบจุ่มชั่วคราว, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
2560 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร
2560 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 2), พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากธรรมชาติในระดับนำร่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2561 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย, อันธิกา บุญแดง, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2561 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รั, ธิ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันฟาล ตาเละ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันธิกา บุญแดง, อันฟาล ตาเละ
2561 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาเม็ดบีดไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลสำหรับประยุกต์ใช้ในการห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร, เมธี สายศรีหยุด, อมรรัตน์ พรหมบุญ, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายกำลังการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกเงาะและมังคุด โดยใช้เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย, อันธิกา บุญแดง, รังสิมา ชลคุป, พจนารถ สุวรรณรุจิ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2562 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2562 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ยุพดี เผ่าพันธ์
2562 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การสกัดโปรตีนอัลบูมิน และอัลบูมินไฮโดรไลเสทจากรำข้าวขาว ดอกมะลิ 105 และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2563 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, จิรชยา บุญญฤทธิ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปวริน ตันตริยานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ
2564 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, จิรชยา บุญญฤทธิ์, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ปวริน ตันตริยานนท์
2564 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จารุพร รักใหม่, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, เนตรดาว มุสิกมาศ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, นัดดามาศ โตมอญ, นัฏพร ขนุนก้อน
2564 การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบชะมวงด้วยเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, รังสิมา ชลคุป
2564 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้, ศุมาพร เกษมสำราญ, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2564 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย
2565 การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้, ศุมาพร เกษมสำราญ, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ศุมาพร เกษมสำราญ, อันธิกา บุญแดง, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2565 การทดสอบและประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตเครื่องดื่มไวน์และน้ำส้มสายชูหมัก, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย
2565 การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดดำจากเศษไม้ยางพาราด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำ, ปวีณา บาดาล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2565 การประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ชิชนันท์ ช้างเนียม, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2565 การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน, รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, อัญชนา สุมาลย์โรจน์, ชวลิต คณากรสุขัสนต์, ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปวริน ตันตริยานนท์, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2565 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้, อันธิกา บุญแดง, นรรจพร เรืองไพศาล, นที ศรีสวัสดิ์, ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, จิรชยา บุญญฤทธิ์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ปรียานุช สีโชละ, รังสิมา ชลคุป, อันธิกา บุญแดง, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง
2565 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย
2565 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, อันธิกา บุญแดง, รังสิมา ชลคุป, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง
2565 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รัฐพล อาษาสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Kumar Sudesh, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2566 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้, อันธิกา บุญแดง, นที ศรีสวัสดิ์, นรรจพร เรืองไพศาล, ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, จิรชยา บุญญฤทธิ์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รังสิมา ชลคุป, ประกิต สุขใย, อันธิกา บุญแดง, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย
2566 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2566 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง
2566 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2566 การพัฒนาการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและโปรตีนไหมเซริซินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกดทับในผู้สูงอายุ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Kumar Sudesh, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2566 ผลของสารสกัดรังนกไทยต่อการป้องกันการเสื่อมสภาพของเส้นใยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ กระดูกในกลุ่มผู้สูงวัย, ธัญวรินทร์ ฐิติภัทรภูวนนท์, ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง, ปิยะพร สุรินทร์เลิศ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2566 นวัตกรรมการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สกุลหวายโดยกระบวนการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มไบเบนซิลและพอลิแซกคาไรด์จากลำต้นกล้วยไม้สกุลหวายด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการควบคุมมาตรฐานสารสกัดเห็ดหลินจือเขา กวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเทคโนโยสีเขียวเพื่อยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำ, ประภัสสร รักถาวร, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ลลิตา คชารัตน์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2566 การสกัดแยกสารกาโนเดอริกเพื่อใช้เป็นสารเทียบสารสกัดมาตรฐานเห็ดหลินจือเขากวางอ่อน ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, ประภัสสร รักถาวร, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การเหนี่ยวนำการผลิตออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, จิราภรณ์ มีลักษณะ

External Project

Year
External Project
166
2547 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2547 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน), อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2548 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2548 โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2548 การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ปริศนา สิริอาชา, ชวนิฎฐ์ สิทธิดิลกรัตน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2548 การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2549 Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2549 โครงการการแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2548 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา, ยุพา ปานแก้ว, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม
2549 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอนไซม์ฟิซิน และเพคติน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2550 การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2550 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของผลมะเดื่อฝรั่งและปริมาณของเอนไซม์ฟีซินและเพคติน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2550 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2550 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2550 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน , ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2551 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Yoshinori Murata, Dr.Akihiko Kosugi
2551 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, สายัณห์ ทัดศรี
2551 Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2551 การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2551 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, ดร.ทรงพล สมศรี, นางสมนึก ชัยดรุณ
2551 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง, โสภิดา ชิดชื่นเชย, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล
2552 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นายภัทร คมกมล
2552 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ , สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์
2553 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์, สรัสรัตน์ พ่วงบริสุทร์, จันทิมา หอมกลบ
2552 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา, นคร เหลืองประเสริฐ, วิสิฐ กิจสมพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ
2553 , พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Akihiko Kosugi, Dr.Ypshinori Murata, นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์, นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล
2553 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย
2553 , พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, นายภัทร คมกมล, Kozo Morimitsu
2552 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ปฐมา จาตกานนท์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2553 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, นายวัฒนา อาจวิชัย, นายชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, เมทินี กลัดมุข, วิเชียร กีรตินิจกาล
2554 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, นางสาวธิติยา บุญประเทือง
2554 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, วารุณี ธนะแพสย์, Dr.Yoshinori Muarata
2553 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นายภัทร คมกมล
2554 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สรัญญา วัชโรทัย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
2554 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke), สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2554 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, Dr.Masashi Machida
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ยุพา ปานแก้ว
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร
2555 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์
2555 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย
2555 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2555 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Dr. Seiichiro Isobe , วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์
2556 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2555 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สาริมา สุนทรารชุน, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง
2556 Development of fermenting-yeast for practical application, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง
2556 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อภิญญา จุฑางกูร, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, วราภรณ์ ประเสริฐ, งามจิตร โล่วิทูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศานิต เก้าเอี้ยน, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, วรพล เพ็งพินิจ, วินัศ ภูมินาถ, ชมดาว สิกขะมณฑล, สุพนิดา วินิจฉัย, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2556 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ดร.เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์, สุพนิดา วินิจฉัย, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2556 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2557 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตกรดฟูมาริคและกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมัน, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2558 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ดาลัด ศิริวัน, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผล, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ธนภูมิ มณีบุญ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ , รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวสารต่อผลผลิตเอธานอลที่ได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นางสาวกัญญา เชื้อพันธุ์, นางอมรา ชินภูติ, อันธิกา บุญแดง
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, จิตราพรรณ พิลึก, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2558 การใช้ประโยชน์ของสารเฟอร์ฟูรอลจากชานอ้อยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กาวจากน้ำยางธรรมชาติ, ปฐมา จาตกานนท์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2558 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย
2558 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, วารุณี ธนะแพสย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชนาพร ตระกูลแจะ
2558 การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ
2558 การสำรวจและการวิเคราะห์สารสำคัญจากหมากในแหล่งปลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสุราษฏร์ธานี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 การขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม, นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร.สฤษดิพร ชูประยูร, ดร.สมภพ จงรวยทรัพย์, นางสาวนิศานาถ เจือทอง, นายอนุชิต หาญนุรักษ์
2559 การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
2559 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับร่าง), พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ปฐมา จาตกานนท์
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, รศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, จันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2558 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, จันทร์เพ็ญ กรอบทอง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การผลิตกรดฟูมาริคจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในระดับุถังหมักแบบลอยตัว, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2558 โครงการพัฒนาวัสดุทางการเกษตรจากขยะมะพร้าวและใบมะพร้าว, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม
2558 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, น.ส.อรชา แซ่ตัน, น.ส.ปวีณา บาดาล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ปิติ กันตังกุล, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, นายสมเกียรติ สุทธิรัตน์, น.ส.รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร, ดร.มนธิรา วัชรสุกาญจน์, นายวรวุฒิ สุรินทร์
2559 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใบและเหง้าสับปะรดอย่างครบวงจรและการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปฐมา จาตกานนท์, อันธิกา บุญแดง, อันฟาล ตาเละ, นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, ชลลดา บุราชรินทร์
2559 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วารุณี ธนะแพสย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2560 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2560 การ้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อ K.marxianus mutant 166, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2560 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2559 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสิมา ชลคุป
2560 การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วารุณี ธนะแพสย์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.รัดเขตร์ เชยกลิ่น, นางสาวธิติยา บุญประเทือง, นางสาวปณิดา อู๋ไทย
2561 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วุฒินันท์ คงทัด, จตุพร บานชื่น, ยุพา ปานแก้ว
2561 การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางกิ่งแก้ว อริยเดช, วารุณี ธนะแพสย์
2561 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2561 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหยด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย
2561 การศึกษศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2560 การวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเซริซินบริสุทธิ์พร้อมใช้ในอุตสาหกรรม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2560 เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันฟาล ตาเละ, ดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์ , นางสาวปณิดา อู่ไทย
2560 การเพิ่มมูลค่าเศษไหมไทยให้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2561 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อันฟาล ตาเละ, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายปฐวี พวงจิตร
2561 การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย
2560 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
2561 ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและจุลินทรีย์", เนตรดาว มุสิกมาศ, เนตรดาว มุสิกมาศ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันฟาล ตาเละ
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมการทำบริสุทธิ์พอลีไฮดรอกซิบิวทิเรต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คอริลาจิน กรดแกลลิก และกรดเอลาจิก จากเมล็ดและเปลือกลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตจาก Rhodococcus pyridinivorans BSRT1-1 โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ
2560 การผลิตผลลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระจากข้าวสายพันธุ์ไทยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร
2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2560 การวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การลดต้นทุนการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนเอสเซนส์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันฟาล ตาเละ, นางสาวปณิดา อู่ไทย, ดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน, อันธิกา บุญแดง
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข, จันทิมา พฤกษากร, พรทิพภา เล็กเจริญสุข, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม
2562 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมัก และการเพาะเห็ด, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2562 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกัด Lovastatin สูงจากชานอ้อย, ภคมน จิตประเสริฐ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี, ลลิตา คชารัตน์
2562 เอนไซม์บรอมิเลน : การต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2562 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2562 การพัฒนาฐานเทคโนโลยีต้นทุนต่ำสู่ระดับนำร่องของการหมักกรดดี-แลคติก, รศ.ดร. ณัฏฐา ทองจุล, ดร. สิตานัน ธิติประเสริฐ, รศ.ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วาสนา โตเลี้ยง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2563 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์, นัฏพร ขนุนก้อน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางฌนกร หยกสหชาติ, จารุพร รักใหม่, เคียวเพชร ลบแย้ม
2562 โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ณัฐพล ช่วงสุวนิช, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, จันทิมา ริ้วลายเงิน, นางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, ธวัชชัย อินท้วม
2562 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพร้าว, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, จุรีพร เกือบพิมาย, กชกร บานไม่รู้โรย
2562 การผลิตสารต้านราโรคข้าวจาก Streptomyces carpinensis, นันทวุฒิ นิยมวงษ์, อันธิกา บุญแดง
2563 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ, คณพล จุฑามณี, วีรศิลป์ สอนจรูญ, เชฏฐ์ สาทรกิจ, จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, ดร.สุมิตร คุณเจตน์, ชมภูนุช ฉายาเวช, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2563 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วีรศิลป์ สอนจรูญ, อันธิกา บุญแดง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวจิราภรณ์
2563 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, พรพิมล จันทร์ฉาย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2563 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา , ดร.สิงห์คำ ธิมา , อันธิกา บุญแดง, ทศพล อุมะมานิต
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2563 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ปฐมา จาตกานนท์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำตาล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, ปฐมา จาตกานนท์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2563 การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุพนิดา วินิจฉัย, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง, รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
2563 การผลิตผงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมูลค่าสูงที่มีคุณสมบัติลดริ้วรอยและต้านอนุมูลอิสระจากชานอ้อยด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย, ภคมน จิตประเสริฐ, ประภัสสร รักถาวร
2564 ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโปรตีนสูงจากดักแด้ไหมอีรี่, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก, ศุมาพร เกษมสำราญ, รยากร นกแก้ว, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, ลักษณาวดี ทรายขาว, ศิริพงษ์ เทศนา, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อันธิกา บุญแดง
2564 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยพอลิฟีนอลจากกระบวนการผลิตน้ำตาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 การขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดจากเหง้าสับปะรด, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร, นายธนวรรธน์ จิตต์สวัสดิ์
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วงพันธุ์ KPSC ๙๐๓, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, นางสาวมัญฑมน อุตโม
2564 โครงการการพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีดเพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2564 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย , สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เยาวภา หล่อเจริญผล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ประภัสสร รักถาวร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, เนตรดาว มุสิกมาศ, จารุพร รักใหม่, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2564 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสู่สากล, รังสิมา ชลคุป, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ปรียานุช สีโชละ, น.ส.ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล, พรธิภา องค์คุณารักษ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย
2565 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหอมทองและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ปัทมา ทองกอก, อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, จิราภรณ์ มีลักษณะ, นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์
2565 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร , จิรชยา บุญญฤทธิ์, รังสิมา ชลคุป, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง
2565 การรับรองสังคมสูงวัยด้วยอาหารเพิ่มมูลค่าจากพืชผลพื้นบ้านโดยแนวคิดอาหารฟังก์ชันเสริมสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันแห่งยุคอนาคต, อันธิกา บุญแดง, ผศ.เรณู อยู่เจริญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุนีย์ จึงธีรพานิช, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ดร.อำนาจ อ่อนสอาด, ดร.จุฑามาศ เทพมาลี, ชนาพร ตระกูลแจะ, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2565 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, กาญจนา เข่งคุ้ม, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์
2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพรีไบโอติกจากจิ้งหรีด, จารุพร รักใหม่, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชิชนันท์ ช้างเนียม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, น.ส.สุวิสา สากยโรจน์, นายแพทย์ทิพากร ตุ้มนาค
2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ , รังสิมา ชลคุป, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, จิรชยา บุญญฤทธิ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อันธิกา บุญแดง, นางกาญจนา ธรรมนู, วุฒินันท์ คงทัด
2566 การประยุกต์ใช้เทคนิคระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำเพื่อผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นด้ายเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้สำหรับการใช้งานเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, นภัส แก้วตระกูลชัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, จิรชยา บุญญฤทธิ์, ชิชนันท์ ช้างเนียม, น.ส.สกุลรัตน์ อินทร์โต, นายณัฐวรรธน์ จิระศิริโชติ
2566 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย ปีที่ 2, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร