ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
SRFH
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

SRFH

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร

Email: aapsrt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย

Email: aappsw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์

Email: aappln@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

นางสาวประภัสสร รักถาวร

Email: aappsr@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3/402

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัติ

Email: aapwpa@ku.ac.th

Phone Number: -

นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

Email: aapppv@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เพ็ญขวัญ ชมปรีดา

 

 

ยุพา ปานแก้ว

 

 

วารุณี ธนะแพสย์

 

 

วิชัย หฤทัยธนาสันต์

 

 

หทัยรัตน์ ริมคีรี

 

 

อรอนงค์ นัยวิกุล

 

 

อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์