Search Result of "xylose"

About 122 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่หมักเอทานอลจากน้ำตาลไซโลส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567