ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
LAB32
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์

LAB32

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวศุมาพร เกษมสำราญ

Email: aapspk@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 502

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร

Email: aapsrt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์

Email: aappln@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัติ

Email: aapwpa@ku.ac.th

Phone Number: -

นางสาวอันธิกา บุญแดง

Email: aapakb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

ปณิดา อู่ไทย

 

 

ศศิ มงคลชัยอรัญญา

 

 

ปรีชญา กรรณสูต

 

 

วิริญา ศรีวิชัย

 

 

นงนภัส หนูโสด

 

 

ธัญญ์ฐิตา หิรัณย์พศิน

 

 

ธณพช อ้นธนิกุล