Person Image

  Education

  • วท.บ. (จุลชีววิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  bioreactorBiosynthesisbromelaincassava pulpEthanolFumaric acidisolation and screeningItaconic acidKojic AcidLight-emitting diodeLignocellusic hydrolysatemaleic acidMAPKsPHBPHB productionPigmentpilot plantpineapple fiberpolyhydroxybutyratePolymerpolyphasic taxonomicpretreatmentpro-inflammatory cytokinespurificationqualityResponse surface methodologyresponse surface methodology (RSM)Rhizopus arrhizusRhizopus oryzaeRhodococcusRhodococcus pyridinivorans BSRT1-1riceRice bran protein hydrolysateSclerotium rolfsiiseparate hydrolysis and fermentation (SHF)separate hydrolysis fermentation (SHF)Silk threadSilver nanoparticlesSimultaneous saccharification and fermentationSimultaneous saccharification and fermentation (SSF)stabilizerstorageStreptomyces carpinensisstreptomycetessugarcaneSustainabilityThai Rice VarietiesthermotolerantTyrosinaseYeastyogurtกรดดี-แลคติกกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคกระบวนการทางอาหารกระบวนการผลิตกระบวนการหมัก กระบวนการหมักในระดับนำร่องกะลามะพร้าวกาบมะพร้าวการเกษตรการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์การติดตามการติดตามประเมินผลการทำบริสุทธิ์พอลีโฮดรอกซิบิวทิเรตการปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์การผลักดันการใช้ประโยชน์การผลิต พอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตการเพาะเห็ดการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกการหมักการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์ข้าวความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เคมเฟอรอลเควอซิทินโครงการวิจัยยางพาราปี 2560ไคตินดีแอซีไทเลสไคติเนสไคโตซาเนสชีวมวล ไม้โตเร็วสกุล Acaciaชีวสังเคราะห์เชื้อแอคติโนมัยสีทเซลลูโลสดอกเห็ดด้านยางพาราถังหมักแบบลอยตัวทะลายปาล์มน้ำมันทะลายเปล่าปาล์มน้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันน้ำหมักเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีฟลาโวนอยด์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อน

  Interest

  อนุกรมวิธานของเชื้อแอคติโนมัยสีท , เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์, กระบวนการหมัก , การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (110)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soilBoondaeng A., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2009International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
   59(12),pp. 3136-3139
   20
   2Herbidospora sakaeratensis sp. nov., isolated from soil, and reclassification of streptosporangium claviforme as a later synonym of Herbidospora cretaceaBoondaeng A., Suriyachadkun C., Ishida Y., Tamura T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2011International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
   61(4),pp. 777-780
   8
   3Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
   10(2),pp. 3154-3168
   5
   4Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodologyTrakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Arai T., Sudesh K., Vaithanomsat P.2021Scientific Reports
   11(1)
   4
   5Optimization, purification and characterization of β-xylanase by a novel thermotolerant strain of microbispora siamensis, DMKUA 245TBoondaeng A., Krajangsang S., Trakunjae C., Lomthong T., Lomthong T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
   45(6),pp. 2267-2282
   1
   6Ethanol production from cassava stem using Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 through simultaneous saccharification and fermentationNiyomvong N., Boondaeng A.2019Agriculture and Natural Resources
   53(6),pp. 667-673
   0
   7Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
   43(1),pp. 93-106
   0