ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

BehaviorsClassificationCostCottonFeasibility studyFeature SelectionFruitGM FoodsGMOHand-woven cottonInteractive WebsiteLotusLotus ProductMarketMarket PotentialmarketingNIR spectroscopyOrangeorchidPineapple fiberPineapple fiber wastePotentialProductProtentialUtilization of peneapple fibers wasteกรอบงานวิจัยกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ (Internationกล้วยไม้การจัดการการตลาดผ้าทอมือการจัดการนวัตกรรมการจับคู่ธุรกิจการใช้ประโยชน์เศษเหลือเส้นใยสับปะรดการตลาดการตลาด พฤติกรรม behaviorการตัดสินใจการบริโภคการบริหารจัดการการยอมรับการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การวิจัยทางธุรกิจการศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาแนวโน้มการส่งเสริมการตลาดการส่งออกคนรักสุขภาพควบคุมน้ำหนักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเหมาะสมของที่ดินเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องแต่งกายชีวมวลชีวมวลจากการเกษตรฐานข้อมูลดุลยภาพการผลิตทัศนคติและการยอมรับทางเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ, Data mining, การจัดการฐานข้อมูลบัวหลวงใบสับปะรดประชากรศาสตร์ประเมินผลประเมินศักยภาพปาล์มน้ำมันผลผลิตพลอยได้ผลสำเร็จโครงการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ้าฝ้ายทอมือผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพฤติกรรมพฤติกรรมการซื้อพลังงานทดแทนภูมิสารสนเทศไม้ยางพารายางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ราคาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเศษเหลือเส้นใยสับปะรดสตรีสถานภาพสวนป่าไม้โตเร็วสังเคราะห์สถานภาพเส้นใยสับปะรดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)