Search Result of "Protential"

About 35 results
Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของเกาะขนาดเล็ก กรณีศึกษา เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgสมจิตร กิจชล

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง

Img

Researcher

นางสาว พรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจ,การจัดการกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาย จำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Img

การประชุมวิชาการ

Production Cost and Market Potential of Lotus Product

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12