การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Publish Year National Conference 3
2007 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อไรโซเบียมในถั่วเหลือง(Glycine max (L.)Merrill)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายธีระ สมหวัง, exนางอัจฉรา นันทกิจ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม : โรงงานสุรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางอัจฉรา นันทกิจ, "การถ่ายทอดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยไรโซเบียมในถั่วเหลือง (Glycine max (L)Merrill)", การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่8, 28 - 29 สิงหาคม 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย