การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง

Publish Year National Journal 2
2015 inนายธีระ สมหวัง, exอัจฉรา นันทกิจ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, "การประเมินผลการฝึกอบรม การผลิตมันสำปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 98-103
2015 inนายธีระ สมหวัง, "การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ใบเป็นอาหารสัตว์", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 9-16
Publish Year National Conference 1
2013 inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exสุนีย์ โชตินีนาท, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", การประชุมวิชาการครั้งที่51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย