การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง

Publish Year National Conference 2
2012 inนายธีระ สมหวัง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางสำราญ ศรีชมพร, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุเมศ ทับเงิน, exอัจฉรา นันทกิจ, "การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exศิริลักษณ์ จิตรอักษร, exอัจฉรา นันทกิจ, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย