Conference

ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-