Person Image

  Education

  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • ปรด. (การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  BehaviorsCostCottonEnglish Speaking ProblemsEnglish Speaking SkillEnglish-speaking problemsGM FoodsGMOHand-woven cottonhospitality and tourism industryHotel and Tourism ManagementLotusLotus ProductMarketMarket PotentialProductProtentialsolutionsThai Internsuniversity interns ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษกล้วยไม้การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการจัดนำเที่ยวการตลาดการตลาด พฤติกรรม behaviorการตัดสินใจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการบริโภคการแปรรูปการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวมุสลิมการส่งออกการสำรวจและการประเมินเส้นทาง ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด เพื่อมิให้มีการกระทำที่เป็นความผิดกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใจการสอดส่องดูแลและการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีเมื่อพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัย ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อป้องกันยาเสพติดเครื่องแต่งกายจิตวิทยาบริการทัศนคติและการยอมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมนิสิตฝึกงานแนวทางแก้ไขปัญหาบัวหลวงประชากรศาสตร์ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือ หมายถึงเส้นใยทอผ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้การทอผ้ามาแต่สมัยโบราณพฤติกรรมการซื้อภูมิสารสนเทศมัคคุเทศก์ราคาศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมส่งนประสมทางการตลาดสตรีสถานที่ที่เป็นมิตรกับมุสลิมส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้การสื่อสาร (Communication Tools) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์กรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าว การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรงส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาด/ การอนุรักษ์ป่าขายเลน/ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อฮาลาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติฮาลาล

  Interest

  การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, มัคคุเทศก์, จิตวิทยาบริการ, การจัดนำเที่ยว

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ต.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
  • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาการจัดการ
  • ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
  • ส.ค. 2555 - มิ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
  • ส.ค. 2553 - ส.ค. 2555 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
  • ส.ค. 2549 - มิ.ย. 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)