Search Result of "Product"

About 7074 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พริกป่นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิผสมผลตะขบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวผสมข้าวโพดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (โรงงสีไฟไทยสมบูรณ์ 45 หมู่ 1 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนายธนภูมิ มณีบุญ, Imgดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...