สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
6 88 1.160 207.694
94 208.854
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 9 ---
9 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
33 5 15 12 0 1 0 0 0 0 0 3 3
66 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)61090.600296.858
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)00003---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)-00.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)8588110000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ-นายวราวุฒิศุภมิตรมงคล

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
Email: aapwws@ku.ac.th
โทร. 0-29428600-3
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง ฤดี ธีระวนิช, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.432
+ Univ. Project
1.420
- Leader
0.710
- Co-
0.710
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.012
- Leader
0.512
- Co-
3.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
68
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
64
- Leader
14
- Co-
50
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
158.179
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
157.879
- Leader
29.123
- Co-
128.756
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.928
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.928
- Leader
0.000
- Co-
6.928
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
อำนาจ เจรีรัตน์, -
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง กัณทิมา โอชารส, นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
0
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
41.250
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
41.250
- Leader
0.000
- Co-
41.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชลลดา บุราชรินทร์, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
33
- Leader
1
- Co-
32
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
98.028
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
97.728
- Leader
0.658
- Co-
97.070
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชิชนันท์ ช้างเนียม, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.062
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
17.762
- Leader
0.000
- Co-
17.762
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0