Search Result of "Market"

About 1177 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Market Microstructure of Thai Bond Market

ผู้แต่ง:ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Financial Market Development on Thai Stock Market During Pre- and Post- 1997 Asian Financial Crisis

ผู้แต่ง:ImgDr.Attasuda Lerskullawat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Impact of Futures Market on Spot Price Volatility, and Market Efficiency: Evidence from Thai Stock Index Futures (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.SITTHIDEJ BAMRUNGSAP, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Damnoen Saduak Floating Market: The construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community

ผู้แต่ง:ImgDr.Teeraporn Thongpanya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

The Impact of Futures Market on Spot Price Volatility, and Market Efficiency: Evidence from Thai Stock Index Futures (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน5 ประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...