ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2023

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Potential of Pineapple Leaf Fibers as Sound and Thermal Insulation Materials in Thailand", Progress in Applied Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 26-32

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07]