ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin, exThitiya Boonpratuang, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of ChemTech Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 147-161
2021 exSurattiya Srisomboon, inดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ex Dr. Laurent Vaysse, exDr. J?r?me Sainte?Beuve, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ex Dr. Fr?d?ric Bonfls, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Dr. C?line Bottier, "Optimization of a protein extraction method from natural rubber sheets made of Hevea brasiliensis latex", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 27-39
2021 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exKumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodology", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1896-1-14
2021 exMr.Jian Su, exนายภัควัฒน์ เลาคา, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Semi-dry Impregnation Method of Rice Starch with Xanthan Gum Prior to Modification by Dry Heat Treatment", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 429-433
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
2021 exOrapin Insuan , inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exBenchaluk Thongchuai , exRujirek Chaiwongsa , exSupaporn Khamchun , exSomphot Saoin , inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeraphan Pothacharoen , inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain Through Downregulation of the NF-kB-and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 Cells", Current Issues in Molecular Biology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 93-106
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exอำนาจ เจรีรัตน์, exKumar Sudesh, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biosynthesized Poly(3-hydroxybutyrate) on Coated Pineapple Leaf Fiber Papers for Biodegradable Packaging Application", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exYuttana Banchong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Propagation of Acacia Hybrid From Axillary Buds", Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 04, เมษายน 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSupitta Suethao, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical properties and dissipation energy of carbon black/rubber composites", COMPOSITES AND ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exSupanna Techasakul, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 552-564
2021 exKatherine Alvarado, exErwann Durand, exLaurent Vaysse, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSylvie Gaillet, exCharles Coudray, exFranc?ois Casas, exChristine Feillet-Coudray, "Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipids", Cahiers de Nutrition et de Dietetique, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 117-125
2021 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, "Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy", Chemical papers, ปีที่ 75, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 5633-5644
2021 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exธัญญชล อภิพัทธ์ปภา, exนภัสสร จันกา, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การประยุกต์ใช้กรดอิทาโคนิคเป็นสารกันยับในผ้าฝ้าย", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, กรกฎาคม 2021, หน้า 25943-25950
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple Leaf Fiber Treatments by Different Chemical treatments for Improvement Fiber Qualities", Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society", 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exTan Hua Tiang, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exBakiah Shaharuddin, exKumar Sudesh, "Fabrication and characterization of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/silk sericin films for wound healing applications", Thai Society for Biotechnology International Conference Online , 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2021 exนางสาวลาภิน หงษ์คำดี, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป", การประชุมวิชาการครั้งที่ 59 (The 59th KU Annual Conference), 10 - 12 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exวีรศิลป์ สอนจรูญ, exเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผุสดี สุขพิบูลย์, exเทพา ผุดผ่อง, exปวีณา บาดาล, exเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซียลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติดส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of sugarcane qualities in raw sugar milling process using near-infrared spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25]