บางเขน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
432 817 312.012 1,462.351
1,249 1,774.363
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 9 7 0 124 ---
141 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
15 1,264.10 106 25.839

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
613 157 530 484 4 53 1 1 0 5 164 3 3
2,012 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ-นางสาวอุดมลักษณ์สุขอัตตะ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์-นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-นายวราวุฒิศุภมิตรมงคล
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์500.00นางสาวพิลาณีไวถนอมสัตย์
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย764.10นางสาวศุมาพรเกษมสำราญ
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงาน-นางมะลิวัลย์หฤทัยธนาสันติ์
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท-นางรังสิมาชลคุป
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง-นางสุคันธรสธาดากิตติสาร

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าวเครื่องอัดรีดชนิด Twin Screw1,999,465.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องPolary meter349,890.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องกลั่นน้ำแบบต่างๆ100,000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องคอลัมภ์แยกสาร149,800.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพเครื่องวัดความหนาแน่น278,200.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอตู้อบแห้งแบบไฟฟ้าหลายชั้น245,000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงในย่านอินฟาเรด650,000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายชุดวัดแสงสเปกโตรมิเตอร์สโคปีขนาดเล็ก890,000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายอุปกรณ์วัดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แบบเมล็ดเดียว240,000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเครื่องMicroplate Readers499,690.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเครื่องวัดสี(Spectrophotometer Color)466,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Air lift Bioreactor ขนาด 3 ลิตร100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Autoclave100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Autoclave 3 เครื่อง200,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Autoclave 3 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Autoclave 3 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Autoclave 3 เครื่อง 100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Centrifuge 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Centrifuge 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Cold Press50,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Fermentor 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Freeze dry 1 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Gas Chromatography 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์High Performance Chromatography 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์High Performance Chromatography 2 เครื่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Hot air oven100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Rotary evaporator300,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Soxhlet extractor200,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Spectrophometer100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Spectrophometer100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์Stirrer Bioreactor ขนาด 10 ลิตร100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์กล้องจุลทรรศน์ แบบ compound100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์กล้องจุลทรรศน์ แบบ compound45,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบ Temporary Immersion BIoreactor300,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ชั้นเพาะเลี้ยงไฮดรอพอนิกส์อัตโนมัติ200,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ชุดกล้องจุลทรรศน์ stereo microscope 100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ตู้ larminar flow100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ตู้บ่มเชื้อ incubator shaker300,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ห้องและอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช500,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายเครื่องวัดเมล็ดข้าวทีละเมล็ดระบบฟูเรียทรานสฟอร์มเนียร์อินฟาเรด500,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายชุดวัดแสงสเปกโตรมิเตอร์สโคปีขนาดเล็ก890,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเครื่องวัดค่าพลังงาน (Bomb calorimeter)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเครื่องสับอเนกประสงค์100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง (อัดร้อน)195,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเครื่องอัดแท่งถ่าน (อัดเย็น)150,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเครื่องอัดเม็ดชีวมวล (Pellet)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานชุดเครื่องมือผลิตไบโอดีเซล450,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงานเตาเผาทอร์ริไฟด์170,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท2D gel electrophoresis100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทGC-FID100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทGC-MS, , 1D100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทHPLC-MS100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทRing crush tester100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทRotary dryer100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทRotary Type Autoclave 100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทSize gum tester เครื่องเคลือบกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทStiffness tester100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทVacuum drying oven100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทWater bath 100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่อง 0.5L Kneader (Internal mixer)620,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่อง deink laboratory floatater100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่อง FT-IR100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่อง High consistency refining100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่อง PFI mill100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องกด (hydrolic press)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องกระจายเยื่อ (pulp disintegrator)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องคัดแยก (screen) เยื่อ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องเคลือบกระดาษอัตโนมัติแบบเคลือบร้อน100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องต้มเยื่อ 6 หลุม (pulping unit)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอบความเรียบของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอบความหนาของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอบแรงดันทะลุของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอบแรงดึงของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอบแรงหักพับของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทดสอลแรงฉีดขาดของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทำแผ่นกระดาษ (orientes sheet former)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทำแผ่นกระดาษ (sheet former)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทำแผ่นทดสอบ(sheet former)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องทำแห้งกระดาษ (fan)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องนวดเส้นใย (softening technique)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องบดละเอียด (Wiley Mill)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องแยกขนาดเส้นใย (pulp classifier)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องระเบิดด้วยไอน้ำ (ระดับห้องปฏิบัติการและระดับ pilot scale)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องวิเคราะห์ความหนืด (RVA)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกล (Texture analyzer)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (DSC)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องสกัดสารแบบอัตโนมัติ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องสับไม้100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องหา freeness 100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องเหวี่ยง (centrifuge)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทตู้ควบคุมอุณหภมิและความชื้นของกระดาษ100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทเตาเผาความร้อนสูง (furnace)100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิทสมบัติการต้านทานแรงดึง (เทนไซล์) ของยางและพอลิเมอร์100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางDensitometer278,200.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางEvaporator200,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางGas Chromatography mass spectroscopy4,700,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางpH meter Cyberscan 50022,470.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางPolari meter350,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางRefractometer 30,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางUV-VIS Spectrophotometer (JASCO)120,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย100,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางเครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge (TOMY)2,000,000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางเครื่องหล่อเย็น Cooling bath (EYELA)200,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: aappln@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8600-3
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและจุลินทรีย์ (SPMB)
Member: 16 (Int: 13 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Email: aapspk@ku.ac.th
โทร. 02-9428600-3 ต่อ 502
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย (LAB31)
Member: 7 (Int: 3 Nisit: 4 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ (LAB32)
Member: 8 (Int: 5 Nisit: 3 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (LAB33)
Member: 5 (Int: 3 Nisit: 2 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช (LAB34)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย (SRNQ)
Member: 16 (Int: 13 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Email: aapuls@ku.ac.th
โทร. 02-9428600-3 ต่อ 402
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว (LAB26)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ (LAB27)
Member: 6 (Int: 5 Nisit: 1 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (LAB28)
Member: 14 (Int: 4 Nisit: 10 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ (LAB29)
Member: 6 (Int: 4 Nisit: 2 Ext: 0)
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ (LAB30)
Member: 3 (Int: 2 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นักวิจัย
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
Email: aapwws@ku.ac.th
โทร. 0-29428600-3
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (LAB35)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Email: aapmwt@ku.ac.th
โทร. 02-9428600 ต่อ 130
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงาน (BBTE)
Member: 8 (Int: 8 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นักวิจัย
สำนักงานเลขานุการ
Email: aapsrt@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8599
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (SRFH)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. รังสิมา ชลคุป, นักวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
Email: aaprmc@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8600-3
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท (SRPC)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเกษม หฤทัยธนาสันติ์20880.00309,224,48000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเกสรี กลิ่นสุคนธ์6261,350,000.0073,827,70200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเคียวเพชร ลบแย้ม436880,000.0054,237,43200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพจารุพร รักใหม่36562,500.0028,055,26000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพจิรชยา บุญญฤทธิ์2113,600,000.0037,781,67000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพชัยพร สามพุ่มพวง38564,800,000.0080,257,47200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพทศพล อุมะมานิต090.003,000,00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพทักษิณ ฤกษ์สำราญ000.00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเทพา ผุดผ่อง0660.00188,394,46000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนภัส แก้วตระกูลชัย521,950,000.007,262,33000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนัฏพร ขนุนก้อน452600,000.0083,009,11000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง30675,000.00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเนตรดาว มุสิกมาศ46304,922,000.0076,639,23200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปฐมา จาตกานนท์687444,740,000.00131,189,51200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพประภัสสร รักถาวร549427,688,000.00145,746,65400.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปรียานุช สีโชละ0180.0054,181,02000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปวีณา บาดาล6161,125,000.0039,357,42000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพผุสดี สุขพิบูลย์020.008,148,71000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพงษ์พิชัย กลัดวัง000.00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพรเทพ เย็นพิรุณ030.003,233,39600.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพรพรรณ สิระมนต์931,550,000.002,700,00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์6013237,255,200.00439,683,97010.0070.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพยุทธนา บรรจง466570,000.00257,723,20000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพรังสิมา ชลคุป10615053,699,200.00208,678,88010.00470.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพรัตนา ตันฑเทอดธรรม2073,260,000.006,920,99600.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพลบ (ซ้ำ) จตกานนท์000.00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพลลิตา คชารัตน์0260.0073,827,70200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์1865,800,000.002,020,20000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพวุฒินันท์ คงทัด1028416,002,800.00121,127,53600.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร403823,780,000.0061,902,55200.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสาริมา สุนทรารชุน060.006,607,41000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุชาดา อุชชิน34128,150,000.0026,890,47400.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุธีรา วิทยากาญจน์6610218,160,000.00158,102,20000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุวนุช ตันตระกูล0100.003,160,00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอรชา แซ่ตัน0100.003,160,00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ120132151,549,600.00299,916,08050.0060.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์33300,000.00500,00000.0000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเอกพงษ์ ธนะวัติ0460.00152,477,58000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพกัญจนา อินทร์รักษา000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพกัญญารัตน์ นิที000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพเกษวรา เมทเมรุรัตน์31675,000.00600,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ4181,200,000.0065,899,82000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจตุพร ชัยยุทธ060.006,709,38000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจิตราภรณ์ ชูศรีโสม31675,000.00600,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจิราภรณ์ มีลักษณะ050.0010,966,50000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจุรีพร เกือบพิมาย000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพชนาพร ตระกูลแจะ0240.0044,100,84000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพณัฐภรณ์ สินันตา283211,160,000.0052,458,63200.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์471,230,000.004,110,39500.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพนัดดามาศ โตมอญ000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพบุญเกิด ทองใบ000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพบุญฤทธิ์ ชูประยูร010.00200,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์040.00625,25300.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปริศนา สิริอาชา020.00400,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปัทมา ทองกอก593,475,000.0016,034,82000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพนิดา วงษ์แหวน6110.002,201,05300.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพรพิมล จันทร์ฉาย6701,125,000.0079,221,17600.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพัลลภา วุฒิภาพรกุล466600,000.0060,021,64000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพิลาณี ไวถนอมสัตย์110224104,320,000.00359,459,2541500.002914,500.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพยุพา ปานแก้ว16243,500,000.0026,726,05300.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์000.00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว22260,000.00271,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวรรณสิริ วรรณรัตน์645414,140,000.0066,729,75200.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต261064,920,000.00115,157,52000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวารุณี ธนะแพสย์25589,620,000.0095,279,18000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม26105,680,000.005,277,60000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวิลาสินี กวีกิจธรรมกุล18112,780,000.002,600,05300.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์22200,000.00271,00000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพศุมาพร เกษมสำราญ10810644,845,000.00132,205,8865764.1071,528.20
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุคันธรส ธาดากิตติสาร54729,780,000.00117,524,67910.00100.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ จึงธีรพานิช34562,500.004,538,13000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุพนิดา วินิจฉัย4811813,302,800.0096,876,76000.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอันธิกา บุญแดง368020,600,000.00107,968,26200.0000.00
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอันฟาล ตาเละ0180.0023,057,84000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจกัณทิมา โอชารส0240.0082,500,05800.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ060.006,928,30000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจชลลดา บุราชรินทร์233300,000.0097,728,36900.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจชิชนันท์ ช้างเนียม23300,000.0017,762,33000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจฤดี ธีระวนิช671,420,000.004,012,00000.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล463300,000.00152,842,75210.0000.00
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจอำนาจ เจรีรัตน์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกัณทิมา โอชารส0240.0082,500,05800.0000.00
สำนักงานเลขานุการกำพล สุขแดง000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจันทร์เพ็ญ กรอบทอง020.00778,24000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธนกิจ เฮียงโฮม000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์0260.0072,885,07800.0000.00
สำนักงานเลขานุการพุฒิตา พันจี000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิชัย หฤทัยธนาสันติ์6242,020,000.0014,501,85100.0000.00
สำนักงานเลขานุการสงคราม ธรรมมิญช050.0029,419,36000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสายัณห์ ทัดศรี619988,000.0050,666,68300.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุคันธรส ธาดากิตติสาร54729,780,000.00117,524,67910.00100.00
สำนักงานเลขานุการสุนทรา อุชุภาพ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอำนาจ ธีระวนิช060.008,863,33000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเกษม หฤทัยธนาสันติ์1021414000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเกสรี กลิ่นสุคนธ์402222440000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเคียวเพชร ลบแย้ม6022220000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพจารุพร รักใหม่5000110000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพจิรชยา บุญญฤทธิ์10100000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพชัยพร สามพุ่มพวง6102222660000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพทศพล อุมะมานิต0000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพทักษิณ ฤกษ์สำราญ3000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเทพา ผุดผ่อง801212000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนภัส แก้วตระกูลชัย18000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนัฏพร ขนุนก้อน20200220000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพนัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง0000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเนตรดาว มุสิกมาศ18022220000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปฐมา จาตกานนท์3623030440000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพประภัสสร รักถาวร5265252880000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปรียานุช สีโชละ6000110000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพปวีณา บาดาล6000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพผุสดี สุขพิบูลย์3000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพงษ์พิชัย กลัดวัง0000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพรเทพ เย็นพิรุณ1000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพพรพรรณ สิระมนต์4044000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์14103838660000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพยุทธนา บรรจง821212000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพรังสิมา ชลคุป12610585812120000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพรัตนา ตันฑเทอดธรรม1111515220000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพลบ (ซ้ำ) จตกานนท์0000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพลลิตา คชารัตน์402222440000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์132222110000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพวุฒินันท์ คงทัด1614505016160000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร60266220000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสาริมา สุนทรารชุน221010330000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุชาดา อุชชิน611212000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุธีรา วิทยากาญจน์384505010100000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสุวนุช ตันตระกูล0000000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอรชา แซ่ตัน2022000000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ828808014140000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์521010110000000
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพเอกพงษ์ ธนะวัติ8266000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพกัญจนา อินทร์รักษา0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพกัญญารัตน์ นิที0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพเกษวรา เมทเมรุรัตน์1000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ14244000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจตุพร ชัยยุทธ10000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจิตราภรณ์ ชูศรีโสม2000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจิราภรณ์ มีลักษณะ2100000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจุรีพร เกือบพิมาย2000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพชนาพร ตระกูลแจะ52200000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพณัฐภรณ์ สินันตา2282424000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์1044000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพนัดดามาศ โตมอญ1000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพบุญเกิด ทองใบ0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพบุญฤทธิ์ ชูประยูร0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปริศนา สิริอาชา3011000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพปัทมา ทองกอก10044000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพนิดา วงษ์แหวน0033000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพรพิมล จันทร์ฉาย40288220000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพัลลภา วุฒิภาพรกุล02101012120088000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพพิลาณี ไวถนอมสัตย์17624989816160000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพยุพา ปานแก้ว301010220000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์0100000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว0033000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวรรณสิริ วรรณรัตน์1401010000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต7642020000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวารุณี ธนะแพสย์32145959220000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม10244000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพวิลาสินี กวีกิจธรรมกุล0022000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์0000000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพศุมาพร เกษมสำราญ78329090000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุคันธรส ธาดากิตติสาร2435757000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุนีย์ จึงธีรพานิช6100000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพสุพนิดา วินิจฉัย2210747414140088000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอันธิกา บุญแดง58444000000000
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอันฟาล ตาเละ2200000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจกัณทิมา โอชารส0022000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ21000000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจชลลดา บุราชรินทร์1022000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจชิชนันท์ ช้างเนียม0100000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจฤดี ธีระวนิช0077000000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล8555220000000
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจอำนาจ เจรีรัตน์3000000000000
สำนักงานเลขานุการกัณทิมา โอชารส0022000000000
สำนักงานเลขานุการกำพล สุขแดง0000000000000
สำนักงานเลขานุการจันทร์เพ็ญ กรอบทอง0000000000000
สำนักงานเลขานุการธนกิจ เฮียงโฮม0000000000000
สำนักงานเลขานุการบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์5033000000000
สำนักงานเลขานุการพุฒิตา พันจี0000000000000
สำนักงานเลขานุการวิชัย หฤทัยธนาสันติ์372464611110000000
สำนักงานเลขานุการสงคราม ธรรมมิญช0000000000000
สำนักงานเลขานุการสายัณห์ ทัดศรี25677000011000
สำนักงานเลขานุการสุคันธรส ธาดากิตติสาร2435757000000000
สำนักงานเลขานุการสุนทรา อุชุภาพ0000000000000
สำนักงานเลขานุการสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน0022000000000
สำนักงานเลขานุการอำนาจ ธีระวนิช0111000000000