สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Aspergillus nigerbananabanana syrup enzymatic optimization pectinase enzymeBoesenbergiaCorporate Governancecosmeceutical productDefatted rice branDietary fibersdirector compensationDual-purpose cropsenergy productionEnzymatic-gravimetric methodExtractionflavonoidfodder shrubsfree fatty acidFunctional propertiesGISJatrophaJatropha curcas L.Kluay Hom ThonglipaseLiposomemanagementmelaninMonsoonal climateMusa acuminateOil palm empty fruit bunch (EEB)pandurataPectate lyasePer capita green spaceperformancePolygalacturonaseRemunerationseed yieldSemi-naturalized forest parksolid- state fermentation (SSF)Species selectionTropicsกรดไขมันอิสระกระถินคุณสมบัติเชิงหน้าที่โครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลชีวเคมีตลาดติดตามและประเมินผลทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีเอนไซม์นำ้ตาลนำ้มันรำข้าวโปรตีนโปรตีนรำข้าว ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ไข่ข้าวโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสตโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์จากข้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผิวขาวแผนกลยุทธ์การวิจัยไผ่พลังงานพลังงานทดแทนพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์เพคตินฟลาวานอยด์ฟีนอลิก เครื่องสำอาง ผลไม้เมลานินใยอาหารระบบวนเกษตรรำข้าวรำข้าวสกัดไขมันรูซี่โรงงานแปรรูปฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลูกค้าไลโบโซมวนวัฒนวิทยาในเขตเมืองวิเคราะห์ต้นทุนสบู่ดำสบู่ดำ ระยะเวลาเก็บรักษา ไลเปสสบู่ดำ ไลเปส ของเหลือหญ้าทนเค็มหญ้าเนเปียร์องค์การและการจัดการองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอัลบูมินอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอลเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์เพคเตทไลเอสเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสเอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme)

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 94 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 55 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 45 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)