ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (7 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (7 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy Field", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exVichugorn Wattayagorn, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "Riceberry Rice Bran Protein Hydrolyzed Fractions Induced Apoptosis, Senescence and G1/S Cell Cycle Arrest in Human Colon Cancer Cell Lines", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-18

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20072004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=04]