Expertise Cloud

กรอบงานวิจัยกลุ่มประเทศ ACMECSการจับคู่ธุรกิจการบริหารจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมแก๊สซิฟิเคชั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษคนรักสุขภาพควบคุมน้ำหนักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเป็นไปได้เครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดจัดทำสื่อดิจิทัลชีวมวลชีวมวลจากการเกษตรฐานข้อมูลเทคโนโลยีชีวมวลใบสับปะรดปาล์มน้ำมันผลผลิตพลอยได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเผยแพร่ฝึกอบรมพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพอลิฟีนอลยางพารายุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโรงไฟฟ้าชีวมวลวัสดุปิดแผลศึกษาดูงานสถานภาพเส้นใยสับปะรดอ้อยอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก