Expertise Cloud

กรอบงานวิจัยกลุ่มประเทศ ACMECSการจับคู่ธุรกิจการบริหารจัดการการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมแก๊สซิฟิเคชั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษคนรักสุขภาพควบคุมน้ำหนักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเป็นไปได้เครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดจัดทำสื่อดิจิทัลชีวมวลชีวมวลจากการเกษตรฐานข้อมูลเทคโนโลยีชีวมวลใบสับปะรดปาล์มน้ำมันผลผลิตพลอยได้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเผยแพร่ฝึกอบรมพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพอลิฟีนอลยางพารายุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโรงไฟฟ้าชีวมวลวัสดุปิดแผลศึกษาดูงานสถานภาพเส้นใยสับปะรดอ้อยอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Interest


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก