Search Result of "banana"

About 830 results
Img

งานวิจัย

การผลิตแป้งจากผลกล้วยดิบ การใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วย และผลกล้วยสุก (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.ธิดารัตน์ พันโท

แหล่งทุน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบกล้วยแปลงหลัก หรือ Banana Biobank (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...