การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม