Person Image

  Education

  • วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2543
  • วท.ม. โรคพืชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546
  • Ph.D. Plant Science, The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2557

  Expertise Cloud

  16S rRNAantagonistic microorganismsAntagonistic StreptomycesBABacillusbacterial wiltBananaBanana Blood DiseaseBiocontrolBIOLOGbiological controlCoconutDidymella bryoniaedisease resistant cultivarsDNA markerdouble digest restriction site-associated DNA (ddRAD)EnterobacterERIC-PCRessential oilFAMEFusarium wiltGenome-wide association studiesgermplasmGood economic characteristicsIn vitroIndigoIndigofera tinctoriaKluai HinLEDleuSmedicinal plantmulberry enterobacter wiltingMusa balbisianaNative Ricepanama diseasePathogenicityPestalotiopsis spp.phenotype identificationPhylogenetic analysisPhylogenyPhytoplasmaPlant biotechologyplant essential oilPlant growth-promoting bacteriaPlant pathogenic fungiplant pathogensPlant pathologypollinatorsQTLreal-time PCRresistancericerice blast diseaseRNA-SEQSelectionsilvicultural traitsSingle nucletide polymorphism (SNP)Sri LankaStreptomyces sp.SugarcaneVermicompost soilswatermelonกล้วยกล้วยตานีกล้วยพันธุ์ป่ากล้วยหอมการควบคุมทางชีววิธีการคัดเลือกการตรวจหาการต้านทานโรคการถอดรหัสพันธุกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินการปรับแต่งยีนการผลิตข้าวการพัฒนาพันธุ์หม่อนผลสด,การศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมการเสียบยอดการอนุรักษ์การออกดอกกุหลาบกุหลาบหนูข้าวข้าวประหยัดน้ำข้าวพื้นเมืองข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกผสมความเข้มแสงความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายโมเลกุลใบขาวอ้อยไฟโตพลาสมามะเขือเทศโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้อ้อยอุณหภูมิแป้งสุก

  Interest

  Plant pathology, Biological control, Plant biotechology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • โรงเรือนทดลองโรคพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Identification and characterization of the Enterobacter complex causing mulberry (Morus alba) wilt disease in ChinaWang G., Wang G., Xie G., Zhu B., Huang J., Liu B., Kawicha P., Benyon L., Duan Y.2010European Journal of Plant Pathology
  126(4),pp. 465-478
  29
  2Bacterial wilt of mulberry (Morus alba) caused by Enterobacter cloacae in ChinaWang G.F., Praphat K., Xie G.L., Zhu B., Li B., Liu B., Zhou Q.2008Plant Disease
  92(3),pp. 483
  20
  3Refinement of the taxonomic structure of 16SrXI and 16SrXIV phytoplasmas of gramineous plants using multilocus sequence typingAbeysinghe S., Abeysinghe P., Kanatiwela-de Silva C., Udagama P., Warawichanee K., Aljafar N., Kawicha P., Dickinson M.2016Plant Disease
  100(10),pp. 2001-2010
  14
  4Draft genome sequence of "Candidatus Phytoplasma oryzae" strain Mbita1, the causative agent of Napier grass stunt disease in KenyaFischer A., Fischer A., Santana-Cruz I., Wambua L., Wambua L., Olds C., Olds C., Midega C., Dickinson M., Kawicha P., Khan Z., Masiga D., Jores J., Jores J., Schneider B.2016Genome Announcements
  4(2)
  11
  5Biocontrol and plant growth-promoting properties of Streptomyces isolated from vermicompost soilKawicha P., Laopha A., Chamnansing W., Sopawed W., Wongcharone A., Sangdee A.2020Indian Phytopathology
  0