Person Image

  Education

  • วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2543
  • วท.ม. โรคพืชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546
  • Ph.D. Plant Science, The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2557

  Expertise Cloud

  Bacillusbacterial wiltbananaBanana Blood Diseasebiocontrolbiological controlBiosynthetic gene clustersBlood diseaseCoconutDArTseqDefense mechanismDetectionDidymella bryoniaedisease resistancedisease resistant cultivarsDNA markerdouble digest restriction site-associated DNA (ddRAD)EnterobacterERIC-PCRessential oilF1 hybrid tomatoFAMEFluorescence detectionFol controlFusariumfusarium wiltgene expressionGenome sequencingGenome-wide association studiesgermplasmGood economic characteristicsGraftinggrafting compatibilityGrowthGWASIn vitroIndigoIndigofera tinctoriaKluai HinKluai Hom ThongLEDleuSLoop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)Low-costmedicinal plantmulberry enterobacter wiltingMusa balbisianaNative RiceNext Generation SequencingPanama diseasePeroxidasePestalotiopsis spp.phenotype identificationPhylogenetic analysisPhylogenyPhytoplasmaPlant biotechologyplant essential oilplant growth promotingPlant Growth PromotionPlant growth-promoting bacteriaPlant pathogenic fungiplant pathogensPlant pathologyPlant tissue culturepollinatorsPR geneQTLRalstoniareal-time PCRresistanceresistance genericerice blast diseaseRNA-SEQrootstockscionSelectionsilvicultural traitsSingle Nucleotide PolymorphismSingle nucletide polymorphism (SNP)Solanum lycopersicumกล้วยการตรวจหาการต้านทานโรคการออกดอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกผสมคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายโมเลกุลจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีววิธีใบขาวอ้อยไฟโตพลาสมามะเขือเทศโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้อ้อยอุณหภูมิแป้งสุก

  Interest

  Plant pathology, Biological control, Plant biotechology

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงยางนา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 22-206/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)
   • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • แปลงรวบรวมพันธุ์ยางนา
   • โรงเรือนทดลองโรคพืช
   • โรงเรือนทดลองโรคพืช ฟาร์มพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Identification and characterization of the Enterobacter complex causing mulberry (Morus alba) wilt disease in ChinaWang G., Wang G., Xie G., Zhu B., Huang J., Liu B., Kawicha P., Benyon L., Duan Y.2010European Journal of Plant Pathology
  126(4),pp. 465-478
  37
  2Refinement of the taxonomic structure of 16SrXI and 16SrXIV phytoplasmas of gramineous plants using multilocus sequence typingAbeysinghe S., Abeysinghe P., Kanatiwela-de Silva C., Udagama P., Warawichanee K., Aljafar N., Kawicha P., Dickinson M.2016Plant Disease
  100(10),pp. 2001-2010
  33
  3Bacterial wilt of mulberry (Morus alba) caused by Enterobacter cloacae in ChinaWang G.F., Praphat K., Xie G.L., Zhu B., Li B., Liu B., Zhou Q.2008Plant Disease
  92(3),pp. 483
  24
  4Draft genome sequence of "Candidatus Phytoplasma oryzae" strain Mbita1, the causative agent of Napier grass stunt disease in KenyaFischer A., Fischer A., Santana-Cruz I., Wambua L., Wambua L., Olds C., Olds C., Midega C., Dickinson M., Kawicha P., Khan Z., Masiga D., Jores J., Jores J., Schneider B.2016Genome Announcements
  4(2)
  19
  5Enterobacter spp.: A new evidence causing bacterial wilt on mulberryZhu B., Wang G.F., Xie G.L., Zhou Q., Zhao M., Praphat K., Li B., Tian W.X.2010Science China Life Sciences
  53(2),pp. 292-300
  13
  6Evaluation of Soil Streptomyces spp. for the Biological Control of Fusarium Wilt Disease and Growth Promotion in Tomato and BananaKawicha P., Nitayaros J., Nitayaros J., Saman P., Saman P., Thaporn S., Thanyasiriwat T., Somtrakoon K., Sangdee K., Sangdee A.2023Plant Pathology Journal
  39(1),pp. 108-122
  6
  7Biocontrol and plant growth-promoting properties of Streptomyces isolated from vermicompost soilKawicha P., Laopha A., Chamnansing W., Sopawed W., Wongcharone A., Sangdee A.2020Indian Phytopathology
  5
  8Grafting Compatibility, Scion Growth, and Fusarium Wilt Disease Incidence of Intraspecific Grafted TomatoSaman P., Kawicha P., Kawicha P., Sangdee A., Wongpakdee S., Rattanapolsan L., Ponpang-Nga P., Suwor P., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T.2022Journal of Horticultural Research
  4
  9Genome-wide association study revealed genetic loci for resistance to fusarium wilt in tomato germplasmKawicha P., Kawicha P., Tongyoo P., Tongyoo P., Wongpakdee S., Rattanapolsan L., Duangjit J., Chunwongse J., Chunwongse J., Suwor P., Sangdee A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T.2023Crop Breeding and Applied Biotechnology
  23(1)
  3
  10Antagonistic ability and genome mining of soil Streptomyces spp. against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciPengproh R., Thanyasiriwat T., Sangdee K., Kawicha P., Sangdee A.2023European Journal of Plant Pathology
  1
  11Genetic loci associated with Fusarium wilt resistance in tomato (Solanum lycopersicum L.) discovered by genome-wide association studyThanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Tongyoo P., Tongyoo P., Saman P., Suwor P., Sangdee A., Kawicha P., Kawicha P.2023Plant Breeding
  0
  12Evaluation of banana cultivars and the pathogenesis-related class 3 and 10 proteins in defense against Ralstonia syzygii subsp. celebesensis, the causal agent of banana blood diseaseNitayaros J., Thanyasiriwat T., Sangdee A., Rattanapolsan L., Boonruangrod R., Kawicha P.2023Journal of Plant Protection Research
  63(3),pp. 375-386
  0
  13Evaluation and Genome Mining of Bacillus stercoris Isolate B.PNR1 as Potential Agent for Fusarium Wilt Control and Growth Promotion of TomatoPengproh R., Thanyasiriwat T., Sangdee K., Saengprajak J., Kawicha P., Sangdee A.2023Plant Pathology Journal
  39(5),pp. 430-448
  0
  14NOVEL SPECIFIC PRIMERS FOR THE SPECIFIC DETECTION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE BASED ON SYBR GREEN REAL-TIME PCRPrachaiboon N., Thanyasiriwat T., Kawicha P.2022Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
  11(4),pp. 1-5
  0