Search Result of "rootstock"

About 74 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาต้นตอของส้มโอ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกการต้านทานต่อเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศต้นตอสายพันธุ์ต้านทาน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประกอบ สมาน

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Screening of Rubber Rootstock by the Assessment of Root Growth and Genetic Background)

ผู้เขียน:ImgSuneerat Wattanasilakorn, ImgSayan Sdoodee, ImgCharassri Nualsri, ImgSatthaya Bunratchoo

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Rubber seedlings from two early-introduced clones (EIRpsu 1 and EIRpsu 2) in southern Thailand were evaluated for root growth performance under field conditions. The two clones had been screened for white root disease tolerance. Genetic analysis of EIRpsu 1 and EIRpsu 2 was compared to RRIM 600 (the major cultivated variety of Hevea rubber in Thailand) using random amplified polymorphic DNA markers with 10 primers. Results from cluster analysis indicated that EIRpsu 2 was closer to RRIM 600 than EIRpsu 1 with similarity coefficients of 0.850, 0.860 and 0.890, respectively. Root growth of EIRpsu1 and EIRpsu2 was monitored at a rubber plantation in Langsuan district, Chumphon province during 2012–2013. Six-month-old seedlings of each clone were transplanted into a rhizobox. The experiment was designed as a randomized complete block design with four replications, with one plant per rhizobox. Shoot growth and root proliferation of the seedlings were recorded at two-monthly intervals from October 2012 to March 2013. The shoot growth was monitored by measuring plant height, trunk diameter and the number of compound leaves. It was found that RRIM 600 exhibited the highest shoot growth under field conditions, and it was significantly different from the other two clones. The root length density was measured by scanning the root systems of each seedling from a panel in the rhizobox. Results showed that the seedlings of EIRpsu 1 and EIRpsu 2 had better root growth than RRIM 600. The spatial distribution of roots indicated a rather deeper root system for the two selected clones.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 6, Nov 15 - Dec 15, Page 821 - 831 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนช่อผลขององุ่นพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล), การผลิตพืชสวน (ไม้ผล) เน้นไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน องุ่นรับประทานสด และองุ่นทำไวน์

Resume

Img

Researcher

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาที่สนใจ:พืชสวน, ไม้ผล, สรีรวิทยาของพืช

Resume

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดต้นตอต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียในการผลิต เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

ผู้เขียน:Imgวิภาพร พันธุมาตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

1234