Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  axillary bud๐ อาสา20-HydroxyecdysoneaglaonemaAmomum sp.anther cultureAsparagusAsparagus officinalis L.bacterial wiltbananachitosanchitosan chitosan,growth regulatorCryogenicCyrtosperma johnstonii N. E. Br.disease resistant cultivarsdouble haploidsEconomic Vegetable feedlingEconomic Vegetable seedlingElicitorEssence extraction Etlingera sp.Eucalyptus sppExtension, productionFragrance flowergamma raysGAPgermplasmgrowth regulatorgrowth regulatorsMetabolite farmingPlantingpollinatorsPreservationpropagationQ asaQ อาสาQuality Assurancerice (KDML 105)rice (KDML105).rice,wheat,shoot,multiplication,nutritioScion, กิ่งพันธุ์คุณภาพมSeedSeed quality, ส่วนขยายพันธุ์shoot tipSmart Farmersomatic embryosupermaletissue cultureTissue Culturevitaminexxxxกรดซิตริกกล้วยกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 แคลลัส การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการให้อาหารแบบจุ่มชั่วคราวกล้วยพันธุ์ป่ากล้วยไม้กล้วยไม้ไทยและลูกผสมกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทอง ทนสภาวะขาดน้ำ สภาพปลอดเชื้อกะเพรากาแฟกาแฟโรบัสต้าการขยายพันธุ์การขาดน้ำการคัดเลือกพันธุ์การจัดการโซ่อุปทานการจัดการศัตรูพืชการถ่ายยีนทนเค็มการบริโภคอย่างยั่งยืนการบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทการปลูกการปลูกต้นกล้าการปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน GAPการปักชําต้นการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงอับเรณูการอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์เชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชเชือมโยงสู่ตลาดเซลล์แมลงดินฝึกอบรมพืชพืชผักพืชอาหารปลอดภัยไม้ดอกหอมโรคตายพรายสมุนไพรสารเร่งการเจริญเติบโตสารสีน้ำตาลหน่อไม้ฝรั่งอาหารปลอดภัย

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , รวบรวมพันธุ์พืช, การปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(รักษาราชการแทน) คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มี.ค. 2561 - พ.ย. 2562 รองหัวหน้าศูนย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  • พ.ย. 2558 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • มี.ค. 2556 - พ.ย. 2556 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2554 - มี.ค. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • ต.ค. 2550 - เม.ย. 2551 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ผู้รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • เม.ย. 2550 - ต.ค. 2550 หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ(รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • ม.ค. 2550 - ม.ค. 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (213)