Person Image

  Education

  • วท.ด.ชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559
  • วท.ม.ชีวสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย, 2551
  • วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  DArTseqDArT-seqdisease resistanceFusarium wiltGBLUPGenomic predictionGenomicsGenotyping by sequencinggenotyping-by-sequencinggermplasmGWASMicrosorumPopulation structurepredictionproteinQuantitative trait lociQuantitative trait loci (QTL)re-classificationSingle Nucleotide PolymorphismSingle nucleotide polymorphisms (SNPs)SNPSNPsSolanum lycopersicumSponge gourdSri Lankan cassava mosaic virusssGBLUPStreptococcosisStreptococcus agalactiaeTilapiaTolerant and susceptible phenotypestomatoTranscriptomeTranscriptomicsVariegated tomatovirologyWater qualitywinterกระชายกล้วย รหัสพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรมกะเพราการค้นหายีนการปรับแต่งยีนการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำการปลดปล่อยก๊าซมีเทนการศึกษาการแสดงออกของยีนการเสียบยอดเกษตรมูลค่าสูงเกษตรสมัยใหม่ข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวคริสเปอร์แคสความหลากหลายเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจีโนไทป์จีโนมเชื้อติดเมล็ดพันธุ์เชื้อราฐานข้อมูลพันธุกรรมกล้วยไทยดับเบิลแฮพลอยด์ต้นตอเตตระพลอยด์ทรานสคริปโตมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนิวเคลียร์ดีเอ็นเอบูรณาการแบคทีเรียปรับปรุงพันธุ์พริกพืชแฮพลอยด์เฟิร์นโฟลไซโตมิทรีมะเขือเทศมะเขือเทศ การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก เครื่องหมายสนิปส์ ความหวาน มะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมมะพร้าวน้ำหอมยีนต้านทานโรคโรคขอบใบแห้งข้าวโรคตายพรายโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโรคเหี่ยวกล้วยโรคเหี่ยวของกล้วยโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศลดต้นทุนลักษณะเชิงปริมาณวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ไวรัสสภาพเยือกแข็งสายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารคัดหลั่งสารสเตียรอยด์พืชสารสำคัญสารสำคัญทางโภชนาการหม่อนผมสดหอมแดงหอมใหญ่โอมิกส์เทคโนโลยี

  Interest

  Bioinfomatics, Genomics, Plant breeding

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสวนทุเรียนปากช่อง
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง Analytical Development Towards Green Inovation ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าวธัญพืช ชั้น 2 อาคาร -
   • แปลงวิจัย ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Snake venom metalloproteinases and their peptide inhibitors from Myanmar Russell’s viper venomYee K., Pitts M., Tongyoo P., Rojnuckarin P., Wilkinson M.2017Toxins
  9(1)
  30
  2Genetic diversity and re-classification of coffee (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) from South Western Nigeria through genotyping-by-sequencing-single nucleotide polymorphism analysisAnagbogu C., Anagbogu C., Anagbogu C., Bhattacharjee R., Ilori C., Tongyoo P., Dada K., Muyiwa A., Gepts P., Beckles D.2019Genetic Resources and Crop Evolution
  66(3),pp. 685-696
  25
  3Deep proteomic profiling of vasopressin-sensitive collecting duct cells. I. Virtual western blots and molecular weight distributionsYang C., Tongyoo P., Tongyoo P., Emamian M., Sandoval P., Raghuram V., Knepper M.2015American Journal of Physiology - Cell Physiology
  309(12),pp. C785-C798
  24
  4Detecting novel genetic variants associated with isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosisShekar S., Yeo Z., Wong J., Chan M., Ong D., Tongyoo P., Wong S., Lee A., Lee A., Lee A.2014PLoS ONE
  9(7)
  23
  5Biomarkers for refractory lupus nephritis: A microarray study of kidney tissueBenjachat T., Tongyoo P., Tantivitayakul P., Somparn P., Hirankarn N., Prom-On S., Pisitkun P., Leelahavanichkul A., Avihingsanon Y., Avihingsanon Y., Townamchai N.2015International Journal of Molecular Sciences
  16(6),pp. 14276-14290
  18
  6EnHERV: Enrichment analysis of specific human endogenous retrovirus patterns and their neighboring genesTongyoo P., Avihingsanon Y., Prom-On S., Mutirangura A., Mhuantong W., Hirankarn N.2017PLoS ONE
  12(5)
  17
  7Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Massault C., McMillan N., Leungnaruemitchai A., Poompuang S.2020Aquaculture
  525
  17
  8Analysis of methylation microarray for tissue specific detectionMuangsub T., Samsuwan J., Tongyoo P., Kitkumthorn N., Mutirangura A.2014Gene
  553(1),pp. 31-41
  16
  9Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  9
  10Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPsKethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
  249,pp. 401-406
  8
  11Development of di-nucleotide microsatellite markers and construction of genetic linkage map in mango (Mangifera indica L.)Chunwongse C., Chunwongse C., Phumichai C., Tongyoo P., Tongyoo P., Juejun N., Juejun N., Chunwongse J., Chunwongse J., Chunwongse J.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 119-127
  5
  12Genetic diversity and population structure of ridge gourd (Luffa acutangula) accessions in a Thailand collection using SNP markersPerez G.A., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Wongpraneekul A., Sinsathapornpong W., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2021Scientific Reports
  11(1)
  5
  13Optimizing genomic prediction using low-density marker panels for streptococcosis resistance in red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Luengnaruemitchai A., Poompuang S.2021Animal Genetics
  4
  14Genome-wide association study revealed genetic loci for resistance to fusarium wilt in tomato germplasmKawicha P., Kawicha P., Tongyoo P., Tongyoo P., Wongpakdee S., Rattanapolsan L., Duangjit J., Chunwongse J., Chunwongse J., Suwor P., Sangdee A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T.2023Crop Breeding and Applied Biotechnology
  23(1)
  4
  15Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, ThailandChoocherd S., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kamyingkird K., Tongyoo P., Tongyoo P., Phasuk J.2022Journal of economic entomology
  115(5),pp. 1719-1723
  3
  16Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-Hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria towards Challenges with Foliar Application of ChitosanSripinyowanich S., Petchsri S., Tongyoo P., Tongyoo P., Lee T.K., Lee S., Cho W.K.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(3)
  2
  17Genetic loci associated with Fusarium wilt resistance in tomato (Solanum lycopersicum L.) discovered by genome-wide association studyThanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Tongyoo P., Tongyoo P., Saman P., Suwor P., Sangdee A., Kawicha P., Kawicha P.2023Plant Breeding
  1
  18Comparing different statistical models for association mapping and genomic prediction of fruit quality traits in tomatoPrateep-Na-Thalang N., Prateep-Na-Thalang N., Tongyoo P., Tongyoo P., Phumichai C., Duangjit J., Duangjit J.2024Scientia Horticulturae
  327
  0
  19Mutation mapping of a variegated EMS tomato reveals an FtsH-like protein precursor potentially causing patches of four phenotype classes in the leaves with distinctive internal morphologyDechkrong P., Srima S., Sukkhaeng S., Utkhao W., Utkhao W., Thanomchat P., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Tongyoo P., Tongyoo P.2024BMC Plant Biology
  24(1)
  0
  20Comparative transcriptomics analysis reveals defense mechanisms of Manihot esculenta Crantz against Sri Lanka Cassava MosaicVirusChaowongdee S., Chaowongdee S., Vannatim N., Malichan S., Kuncharoen N., Tongyoo P., Tongyoo P., Siriwan W.2024BMC Genomics
  25(1)
  0
  21Evaluation of diversity, population structure and core collection of Thailand Luffa cylindrica germplasm accessionsPerez G.A., Karoojee S., Karoojee S., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 455-462
  0
  22Corrigendum to “Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPs” (Scientia Horticulturae (2019) 249 (401–406), (S0304423819300998), (10.1016/j.scienta.2019.02.022))Kethom W., Kethom W., Tongyoo P., Tongyoo P., Mongkolporn O., Mongkolporn O.2019Scientia Horticulturae
  256
  0