Person Image

  Education

  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  BCG EconomyBig DataBlackchin tilapiaData AnalyticsFood ProductionRegional DevelopmentU2T for BCGกระเจี๊ยบเขียวกล้วยน้ำว้าการทำแห้งการผลิตอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มรายได้ขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่งขนมอบกรอบข้าวโอ๊ตคชาณุรักษ์เครื่องแกง เครื่องแกงผัด เครื่องแกงสำเร็จรูปเครื่องดื่มเครื่องดื่มผงช้างชาไทยซอสซอสพริกดองตู้อบแห้งแบบถาดเต้าฮวยถั่วดำถั่วแดงหลวงนมน้ำนมข้าวโอ๊ต เครื่องดื่มน้ำปลาร้าน้ำพริกบัวบกปลีกล้วยแป้งกล้วยน้ำว้าโปรตีนผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วฟรุตสลัดมันสำปะหลังยืดอายุผลิตภัณฑ์ใยอาหารรังนกลอดช่องไทยวัดเจษวิทยาศาสตร์การอาหารสเตอริไรส์สมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีกายภาพสมุนไพรสมุนไพรอัดแท่งหัวปลี

  Interest

  วิทยาศาสตร์การอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 6 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องโรงงานผลิต2 ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก