Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, ไทย, 2547
  • วท.ม.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityby-productCoconut productExtrusionfermentationfunctional propertyGerminated Brown rice flourgerminationIsoflavoneisoflavonesLipoxygenaseLong-term soakinglow alcoholmaltolMeat analogMeat analogueMenopauseMoistureMonascus sp.ORACPigmented riceprocessingsaponinsoy saponinsoybeanvalue addedWater absorptionwheat flourXOSYeast extractกระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความกระบวนการผลิตกระบวนการหมักแบบแห้งกระบวนการเอกซ์ทรูชันกัญชาในอาหารกากชากากถั่วเหลืองการก่อภูมิแพ้การแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะงอกการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้ง มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว กระบวนการผลิตการเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้ง มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว กระบวนการผลิต Value addedการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการเพิ่มรายได้การย่อยโปรตีนการรับรสเค็มการส่งออกการหมักการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันเกลือลดโซเดียมขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่งขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพขนมตาลขนมท้องถิ่นขนมภูเก็ตขนมสุขภาพของเหลือทิ้งข้าวข้าวกล้องงอก ปัจจัยคุณภาพ มาตรฐานข้าวแดง, ข้าวกล้อง, โมแนสคัส,ข้าวไรซ์เบอร์รีึ่ ข้าวโพดม่วง น้ำส้มสายชูหมัก แอนโทไซยานินข้าวสังข์หยดข้าวสีข้าวหอมมะลิ 105 น้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก กรดน้ำส้ม การเพิ่มมูลค่าข้าวข้าวเหนีัยวไข่ข้าวคชาณุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคอมบูชาคัพเค้กคีนัวคุณค่าเชิงโภชนาการสูงเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสอาหารจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารช้างชีวประสิทธิผลของสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ในหลอดทดลองซาโปนินเซลล์ยีสต์ กากน้ำตาล ยีสต์ผง ยีสต์สกัด เบต้ากลูแคน เทคโนโลยีสะอาด Yeast cellsเตมเปอบกรอบเต้าส้อเต้าหู้ยี้ถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วดำถั่วแดงหลวงถั่วเหลืองเนื้อเทียมโปรตีนสมบัติเชิงหน้าที่สารต้านอนุมูลอิสระอาหารสุขภาพอาหารหมักไอโซฟลาโวน

  Interest

  สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2565 - ม.ค. 2567 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2565 - ส.ค. 2566 หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ก.พ. 2564 - ธ.ค. 2564 หัวหน้าศูนย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
  • ต.ค. 2561 - ก.พ. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • พ.ย. 2558 - ส.ค. 2559 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • โรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 33 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 33 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (119)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparationChitisankul W.T., Shimada K., Omizu Y., Uemoto Y., Varanyanond W., Tsukamoto C.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 197-204
  19
  2Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varietiesChitisankul W.T., Takada Y., Takahashi Y., Ito A., Itabashi M., Varanyanond W., Kikuchi A., Ishimoto M., Tsukamoto C.2018LWT - Food Science and Technology
  89,pp. 93-103
  17
  3Effects of long-term soaking on nutraceutical and taste characteristic components in Thai soybeansChitisankul W.T., Murakami M., Tsukamoto C., Shimada K.2019LWT
  115
  13
  4Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristicsChitisankul W.T., Itabashi M., Son H., Takahashi Y., Ito A., Varanyanond W., Tsukamoto C.2021LWT
  146
  11
  5Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
  37(1),pp. 75-80
  9
  6Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active CompoundsChitisankul W.T., Shimada K., Tsukamoto C.2022Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
  72(1),pp. 101-108
  6
  7Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogsPrasert W., Pantoa T., Chitisankul W.T., Pengpinij W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  1