Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Food Science), Kagawa Unversity, JAPAN

  Interest

  การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1GABA (γ-aminobutyric acid) production, antioxidant activity in some germinated dietary seeds and the effect of cooking on their GABA contentTiansawang K., Tiansawang K., Luangpituksa P., Varanyanond W., Hansawasdi C.2016Food Science and Technology
   36(2),pp. 313-321
   35
   2Reliable enzyme-linked immunosorbent assay for the determination of coconut milk proteins in processed foodsSurojanametakul V., Doi H., Shibata H., Mizumura T., Takahashi T., Varanyanond W., Wannapinpong S., Shoji M., Ito T., Tamura H.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
   59(6),pp. 2131-2136
   5
   3Changes in Pectin Content and Average Molecular Weight of Pectin during Maturation of the Mango "Kaew"Varanyanond W., Naohara J., Wongkrajang K., Manabe M.1999Food Science and Technology Research
   5(4),pp. 362-364
   8
   4The Volatile Constituents in the Peel and Pulp of a Green Thai Mango, Khieo Sawoei Cultivar (Mangifera indica L.)Tamura H., Boonbumrung S., Yoshizawa T., Varanyanond W.2001Food Science and Technology Research
   7(1),pp. 72-77
   69
   5Factors affecting water soluble polysaccharide content and pasting properties of Thai glutinous riceSurojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(SUPPL.),pp. 117-124
   2
   6Characteristic Aroma Components of the Volatile Oil of Yellow Keaw Mango Fruits Determined by Limited Odor Unit MethodBoonbumrung S., Tamura H., Mookdasanit J., Nakamoto H., Ishihara M., Yoshizawa T., Varanyanond W.2001Food Science and Technology Research
   7(3),pp. 200-206
   68
   7Earliness and self-compatibility of Chinese kale (Brassiea oleracea L. var. alboglabra L. H. Bailey)Okuda N., Fujime Y., Varanyanond W.2000Acta Horticulturae
   533,pp. 89-97
   4
   8Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varietiesChitisankul W.T., Takada Y., Takahashi Y., Ito A., Itabashi M., Varanyanond W., Kikuchi A., Ishimoto M., Tsukamoto C.2018LWT - Food Science and Technology
   89,pp. 93-103
   8
   9Production of healthy protein and snack foods for small-scale industry from full fat soy flourCharunuch C., Temtrakool K., Runggaeng S., Paosungthong U., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(SUPPL.),pp. 101-107
   0
   10Effect of fluidized bed drying temperature on various quality attributes of paddyTirawanichakul S., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2004Drying Technology
   22(7),pp. 1731-1754
   75
   11Freezing and thawing conditions affect the gel stability of different varieties of rice flourVaravinit S., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O.2002Starch/Staerke
   54(1),pp. 31-36
   29
   12Caloric reduction in mungbean conserve filling of flaky Chinese pastryChysirichote T., Chysirichote T., Utaipatanacheep A., Varanyanond W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(6),pp. 1127-1137
   0
   13Effect of reducing fat and using fat replacers in the crust of flaky chinese pastryChysirichote T., Utaipatanacheep A., Varanyanond W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 120-127
   2
   14Preparation, pasting properties and freeze-thaw stability of dual modified crosslink-phosphorylated rice starchDeetae P., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O., Varavinit S.2008Carbohydrate Polymers
   73(2),pp. 351-358
   90
   15Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline content in aromatic rice variety, khao dawk mali 105Yoshihashi T., Huong N., Surojanametakul V., Tungtrakul P., Varanyanond W.2005Journal of Food Science
   70(1)
   46
   16Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization techniqueJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2009Food Research International
   42(5-6),pp. 674-681
   52
   17Soyasaponin composition complexities in soyfoods relating nutraceutical properties and undesirable taste characteristicsChitisankul W.T., Itabashi M., Son H., Takahashi Y., Ito A., Varanyanond W., Tsukamoto C.2021LWT
   146
   2
   18Promotive effects of seed vernalization on flowering and pod setting of some broad bean cultivarsFujime Y., Mesuda Y., Okuda N., Varanyanond W.2000Acta Horticulturae
   533,pp. 75-82
   2
   19Effects of drying temperature and tempering time on starch digestibility of brown fragrant riceJaisut D., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Tungtrakul P., Soponronnarit S.2008Journal of Food Engineering
   86(2),pp. 251-258
   71
   20Corrigendum to "Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6], DOI: 10.1016/j.foodcont.2011.06.013Surojanametakul V., Khaiprapai P., Jithan P., Varanyanond W., Shoji M., Ito T., Tamura H.2013Food Control
   30(2),pp. 404
   0
   21Volatile Components of the Essential Oils in the Pulp of Four Yellow Mangoes (Mangifera indica L.) in ThailandTamura H., Boonbumrung S., Yoshizawa T., Varanyanond W.2000Food Science and Technology Research
   6(1),pp. 68-73
   15
   22Germinated brown rice drying by hot air fluidization techniqueSrisang N., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Soponronnarits S.2011Drying Technology
   29(1),pp. 55-63
   34
   23Mechanism of DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparationChitisankul W.T., Shimada K., Omizu Y., Uemoto Y., Varanyanond W., Tsukamoto C.2015LWT - Food Science and Technology
   64(1),pp. 197-204
   16
   24Effect of amylose content on gelatinization, retrogradation and pasting properties of flours from different cultivars of thai riceVaravinit S., Shobsngob S., Varanyanond W., Chinachoti P., Naivikul O.2003Starch/Staerke
   55(9),pp. 410-415
   186
   25Influence of Water Activity on the Oxidation of Lipid of Shrimp CrackerVaranyanond W.1999Food Science and Technology Research
   5(2),pp. 137-139
   0
   26Freeze-thaw stability of bualoy thai dessert using waxy rice flourVatanasuchart N., Attaviboonkul P., Niyomwit B., Varanyanond W., Naivikul O.2010Cereal Chemistry
   87(1),pp. 73-78
   0
   27Simulation and grain quality for in-store drying of paddyTirawanichakul Y., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Soponronnarit S.2004Journal of Food Engineering
   64(4),pp. 405-415
   47
   28Drying strategies for fluidized-bed drying of paddyTirawanichakul S., Prachayawarakorn S., Varanyanond W., Soponronnarit S.2009International Journal of Food Engineering
   5(2)
   10
   29Encapsulation of natural flavor from pandanus amaryllifolius roxb. In rice starch aggregatesSurojanametakul V., Boonbumrung S., Tungtrakul P., Varanyanond W., Themtakul K., Yoshihashi T.2019Food Science and Technology Research
   25(4),pp. 577-585
   0
   30Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food productsSurojanametakul V., Khaiprapai P., Jithan P., Varanyanond W., Shoji M., Ito T., Tamura H.2012Food Control
   23(1),pp. 1-6
   22
   31Effects of heating media and operating conditions on drying kinetics and quality of germinated brown riceSrisang N., Varanyanond W., Soponronnarit S., Prachayawarakorn S.2011Journal of Food Engineering
   107(3-4),pp. 385-392
   44