Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2541
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  antimicrobialantioxidantAntioxidant capacityChitosanExtractionextrusionFunctional foodFunctional propertiesisoflavonesLegumeMeatballsOptimizationready-to-eat breakfast cerealResistant starchresponse surface methodologysnacksoybeanTamarind kernel powderThai green teaกระบวนการทำให้นุ่มกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันกลไกการตลาดกากข้าวโพดกากงา (sesame cake)การเกิดรีโทรเกรเดชันการจัดการสังคมการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการแช่อิ่มอบแห้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทำแห้งแบบโพมแมท (Foam mat Drying )การทำให้เข้มข้นการนำไปผ่านความร้อนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการแปรรูปด้วยกระบวนการหมักการแปรรูปด้วยความดันสูงการแปรรูปด้วยความร้อนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรการแปรรูปอาหารการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการย่อยได้ของโปรตีนการยืดอายุการเก็บการสกัดการสกัดสีการสร้างมูลค่า (value creation)การสร้างมูลค่าเพิ่มการหมักการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงกึ่งปรุงสุกแกสโทรโนมีขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่งขนมขบเคี้ยวรุ่นที่ 3ขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สามขนมอบกรอบจากเห็ดข้าวข้าวโพดข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ข้าวไรซ์เบอรี่ความดันความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเฉพาะด้าน (Functionalคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มล้างพิษ (Detox Beveเครื่องดื่มล้างพิษ (Detox Beverage), ขมิเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวกล้องงอกงาถั่วถั่วลันเตาสีทองน้ำตาลทรายแดงเนื้อไก่ปลายข้าวแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมบัติเชิงความหนืดสับปะรดอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าธัญชาติเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

  Interest

  อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายวิศวกรรม
  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • พ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ธ.ค. 2562 - พ.ย. 2563 รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2557 - ส.ค. 2558 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2554 - ม.ค. 2557 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป(ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2553 - ต.ค. 2554 รองหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายผลิตทดลอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (123)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
  55(9),pp. 3462-3472
  36
  2Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice branCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Wongkrajang K.2014International Food Research Journal
  21(2),pp. 713-722
  20
  3Optimization of extrusion conditions for functional ready-to-eat breakfast cerealCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Butsuwan P.2011Food Science and Technology Research
  17(5),pp. 415-422
  18
  4Functional properties of cereal and legume based extruded snack foods fortified with by-products from herbs and vegetablesLimsangouan N., Takenaka M., Sotome I., Nanayama K., Charunuch C., Isobe S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 271-279
  17
  5Physical and chemical properties, antioxidant capacity, and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical waterLimsangouan N., Milasing N., Milasing N., Thongngam M., Khuwijitjaru P., Jittanit W.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(10)
  15
  6High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extractionLimsangouan N., Charunuch C., Sastry S.K., Srichamnong W., Jittanit W.2020LWT
  134
  15
  7Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) LeavesCharunuch C., Tangkanakul P., Limsangouan N., Sonted V.2008Food Science and Technology Research
  14(5),pp. 421-430
  11
  8Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
  8
  9Effect of milling process on functional properties of legumesLimsangouan N., Isobe S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 745-751
  5
  10Developing good management system to enhance efficiency production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart UniversitySutthinarakorn W., Jittanoonta P., Sri Chayet P., Limsangouan N., Charunuch C.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 90-97
  0
  11Effects of chitosan and phosphate on quality characteristics and shelf life extension of pork meatballsJantapirak S., Klongdee S., Limsangouan N., Kantrong H., Prasert W.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 219-228
  0
  12Physical property changes promoting shelf-life extension of soy protein-based high moisture meat analog under high pressure treatmentLimsangouan N., Rodkwan N., Pengpinit W., Tumpanuvatr T., Pengpinit P., Paopun Y., Kantrong H.2023Journal of Food Science and Technology
  0