Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2541
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  AntimicrobialAntioxidantantioxidant capacityChitosanExtractionextrusionfunctional foodFunctional propertiesisoflavonesLegumeMeatballsoptimizationReady-to-eat breakfast cerealresistant starchresponse surface methodologySnacksoybeanTamarind kernel powderThai green teaกระบวนการทำให้นุ่มกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรการแปรรูปอาหารการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการยืดอายุการเก็บการสกัดการสกัดสีการสร้างมูลค่า (value creation)การสร้างมูลค่าเพิ่มการหมักการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ข้าวไรซ์เบอรี่ความดันความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คอร์นเฟลคค่าพลังงานกลจำเพาะคุณค่าทางโภชนาการคุณลักษณะทางกายภาพคุณสมบัติเฉพาะด้าน (functionalคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical property)คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Phyคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมี (Chemical property)คุณสมบัติทางเคมีกายภาพเคมีกายภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)เครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มล้างพิษ (Detox Beveเครื่องดื่มล้างพิษ (Detox Beverage), ขมิเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวกล้องงอกเครื่องดื่มสำเร็จรูปถั่วเขียวเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติไคโตซานงางา (sesame)งาดำ งาแดง สารต้านอนุมูลอิสระจากเจ(vegetarian)เจลาทิไนเซชันโจ๊กต้นแบบเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพซังข้าวโพดสีม่วงซิสแตนท์สตาร์ชซุปกึ่งสำเร็จรูป(instant soup)ตะลิงปลิงต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)ถั่วถั่วดาวอินคาถั่วลันเตาสีทองน้ำตาลทรายแดงเนื้อไก่ปลายข้าวแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์แปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมบัติเชิงความหนืดสับปะรดอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าธัญชาติเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

  Interest

  อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
   • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (114)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice branCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Wongkrajang K.2014International Food Research Journal
   21(2),pp. 713-722
   16
   2Optimization of extrusion conditions for functional ready-to-eat breakfast cerealCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Butsuwan P.2011Food Science and Technology Research
   17(5),pp. 415-422
   13
   3Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   12
   4Functional properties of cereal and legume based extruded snack foods fortified with by-products from herbs and vegetablesLimsangouan N., Takenaka M., Sotome I., Nanayama K., Charunuch C., Isobe S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(2),pp. 271-279
   12
   5Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) LeavesCharunuch C., Tangkanakul P., Limsangouan N., Sonted V.2008Food Science and Technology Research
   14(5),pp. 421-430
   6
   6Physical and chemical properties, antioxidant capacity, and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical waterLimsangouan N., Milasing N., Milasing N., Thongngam M., Khuwijitjaru P., Jittanit W.2019Journal of Food Processing and Preservation
   43(10)
   5
   7Effect of milling process on functional properties of legumesLimsangouan N., Isobe S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(4),pp. 745-751
   4
   8High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extractionLimsangouan N., Charunuch C., Sastry S.K., Srichamnong W., Jittanit W.2020LWT
   134
   2
   9Effects of chitosan and phosphate on quality characteristics and shelf life extension of pork meatballsJantapirak S., Klongdee S., Limsangouan N., Kantrong H., Prasert W.2021Agriculture and Natural Resources
   55(2),pp. 219-228
   0
   10Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
   0
   11Developing good management system to enhance efficiency production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart UniversitySutthinarakorn W., Jittanoonta P., Sri Chayet P., Limsangouan N., Charunuch C.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
   30(1),pp. 90-97
   0