Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2541
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนิพัฒน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนิพัฒน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีในการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน,25 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2009 - 31 ม.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารเช้าธัญชาติ,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลจาก แหล่งทุน :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช,25 พ.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าอาหารเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร,24 พ.ย. 2010 - 25 พ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,14 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,14 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Built Environment,12 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553591 ชื่อวิชา Research Methods in Landscape Architecture,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของนิพัฒน์ 5 ปีล่าสุด

  Year Public 9
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่รายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เทคโนโลยีชาวบ้าน และสยามรัฐ),1 เม.ย. 2010 - 1 เม.ย. 2010
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ.อุดรธานี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงโดยใช้วัตถุดิอ้อยในพื้นที่,1 พ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำอ้อยสุธาทิพย์พัฒนา จ.สิงห์บุรี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงชนิดน้ำตาลเม็ด,1 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำตาลอ้อย จ.นครสวรรค์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดง,2 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน ในโครงการพระราชดำริ จังหวัด นครนายก การใช้ประโยชน์ :การฝึกบรรยายและฝึกปฏิบัติ การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง,16 ก.พ. 2016 - 16 ก.พ. 2016
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร อ. แสวงหา จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านพราน อ แสวงหา จ. อ่างทอง โดยนำอ้อยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนมาแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายแดง,9 ธ.ค. 2008 - 14 ธ.ค. 2008
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :บทความงานวิจัยในการประชุมวิชาการ-นเรศวรวิจัย 7 ,29 ก.ค. 2011 - 30 ก.ค. 2011
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :บทความเผยแพร่ผลงานวิจัย,14 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุงกระบวงนการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และการบริหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถาบันฯ มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของนิพัฒน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์สแนคที่ใช้ข้าวโพดสีม่วงเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยในโครงการ"นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน"ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์แจกในงานสัมมนาวิชาการ"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรไทย"เพื่อเพิ่มมูลค่าและแสดงศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการต่อการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงดังกล่าว,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้แป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป (Daily Cup) และผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบ (Goody snack),1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,1 ม.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วงเพื่อจำหน่าย,9 ธ.ค. 2010 - 9 ธ.ค. 2020