Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2541
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของคนระหว่างวัยในโลกแห่งความผันผวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการจัดการสังคมเพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและชีวิตที่ดีของครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 48 Project 14 26 18 0
  2022 ผลของแป้งเมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปธัญชาติผสมปลายข้าวไรซ์เบอรี่จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังสายพันธุ์หวานในระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาน้ำมันถั่วดาวอินคาผงด้วยระบบอิมัลชันร่วมกับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มเยลลี่มะขามป้อม (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันและการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อเทียมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและช่องทางการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่ว 5 สีกึ่งสำเร็จรูปโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมรับประทานสำหรับเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3 : การขยายกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคสำหรับเด็กเล็กสู่โรงงานผลิต (กลุ่ม 11) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 ผลของอุณหภูมิในกระบวนการเอกซ์ทรูชันและ เทคนิคในการทำให้พองที่ ส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน และ ลักษณะทางกายภาพของขนมขบเคี้ยว รุ่นที่ 3 จากมันเทศสีม่วงและดอกอัญชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของผงถั่วชนิดต่างๆ ร่วมกับเพคตินในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 ผลของใยอาหารชนิดละลายน้ำที่สกัดจากกากข้าวโพดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและการประเมินทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกต่อปริมาณและโครงสร้างทางเคมีของสาร saponin ในถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผิวดำสายพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2015 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อค่าพลังงานกลจำเพาะของการผลิตขนมอบกรอบจากเห็ดด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2014 ผลของการใช้สารไคโตซานต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2013 พาสต้าสุขภาพจากถั่วโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมหมูแผ่นกรอบเจเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2013 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งถั่วเหลืองพร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 1 0
  2013 การปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2013 สภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สาม (สแนคเพลเลท) ในการใช้ประโยชน์จากปลายข้าวด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์และองค์ความรู้เพื่อการผลิตองุ่นเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เขตร้อนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2012 ซุปสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวโพดสีม่วงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2012 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2012 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2012 การดัดแปลงโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 อิทธิพลของการเกิดรีโทรเกรเดชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 สมบัติเชิงความหนืดและระดับการเกิดเจลาทิไนเซชันที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มสำเร็จรูปถั่วเขียวที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อรสฝาดและขมในน้ำสตรอเบอรี่ดอย (Fragaria vesca) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซี สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะขามป้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2010 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว) 1 0 1 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 0 1 0 0
  2010 นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงสุขภาพด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2010 การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย: คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 1 0
  2009 อิทธิพลของสภาวะการผลิตแบบเอกซ์ทรูชันต่อ ปริมาณสตาร์ชเพื่อสุขภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดกรอบพองที่มีข้าวหักและถั่วลันเตาสีทองเป็นองค์ประกอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2009 การประเมินความปลอดภัยและวิเคราะห์คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพของเครื่องดื่มล้างพิษที่ผลิตจากขมิ้น รางจืด และอินนูลิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
  2008 การพัฒนาเครื่องดื่มล้างพิษจากขมิ้น รางจืดและอินนูลิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2005 โครงการเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน 0 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 5 18 1 0
  2020 การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ผู้ร่วมวิจัย JICA-KIRIN fellowship programme 2019 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่ง (coconut clusters) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท รอยัลฟรุ๊ต จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 ผลิตภัณฑ์โปรตีนสติ๊กรสชาติไทยแท้พร้อมบริโภคสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การศีกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารสำคัญเชิงสุขภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ น้ำปลาหวาน และน้ำพริกปลาร้า ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมจากมะขามแบบเคี้ยวนุ่ม ที่ปรึกษาโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ชุมชนบ้านพลง 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวสำหรับเสริมพัฒนาการด้านการหยิบจับของเด็กเล็กโดยกระบวนการเอกซ์ทรูซัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำผึ้งพร้อมดื่มสูตรผสมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพลนตี้บัคซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมแป้งรำข้าวสกัดไขมันจากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูซันด้วยวิธีฟื้นผิวตอบสนอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของโจ๊กต้นแบบและโจ๊กที่ผลิตจากข้าวที่แตกต่างจากผู้จัดหาวัตถุดิบและคุณลักษณะโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณณฐภัทร อักษรทอง) 0 0 0 0
  2014 ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงด้วยเนื้อไก่ชนิดพองกรอบจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Food Bar (Chewy Food Bar) ผู้ร่วมวิจัย Boon Rawd Trading Co.,Ltd 0 0 0 0
  2014 การแปรรูปไข่ขาว ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายนาวิน ซื่อสุทธจิต) 0 0 0 0
  2014 โปรตีนแผ่นกรอบปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายธนวรรธก์ สายยุเขตต์) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณสมชาย ไตรปิยนนท์) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของโจ๊กต้นแบบและโจ๊กที่ผลิตจากข้าวที่แตกต่างจากผู้จัดหาวัตถุดิบและคุณลักษณะโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอิร์ธบอร์น จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2012 การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  2011 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand ผู้ร่วมวิจัย United Nation University (UNU) 0 1 0 0
  2011 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 0 1 0 0
  2010 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 การกักเก็บสารสำคัญในเครื่องเทศและสมุนไพรไทยด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ United Nations University 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0
  2009 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน หัวหน้าโครงการ UNU-Kirin Fellowship Programm 2 3 0 0
  2007 การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2003 การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 1 0 0