การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

Publish Year International Journal 3
2021 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Antimutagenicity and anthocyanin of purple hybrid corn during storage in selected packaging materials", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 781-788
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn", Food Science and Nutrition Studies , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2017, หน้า 104-113
2016 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Comparison of Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1125-1133
Publish Year International Conference 3
2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015), 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, ex Wetanee Suravanichnirachorn, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Physical, chemical and functional properties of whole grain, corn grit and nixtamalized product from high anthocyanin corn hybrid (KPSC 903)", 12th Asian Congress of Nutrition, 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดพฤกษเคมี", อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet for Life ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, 10 - 12 ตุลาคม 2017, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายวชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. วันที่ 3-6 ก.พ. 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour (KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย