อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

Publish Year International Journal 1
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Optimization of Extrusion Conditions for Functional Ready-to-Eat Breakfast Cereal", Food Science and Technolgy Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 437-445
Publish Year International Conference 1
2010 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat breakfast cereal", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วง", Kasetsart University, 2011