การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  • UNU-Kirin Fellowship Programm

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2550-2551)

  • inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

  • inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,exSeiichiro Isobe

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exMakiko Takenaka, exItaru Sotome, exKazuko Nanayama, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSeiichiro Isobe, "Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Foods Fortified with By-Product from Herbs and Vegetable", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 271-279
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exSeiichiro Isobe, "Effect of Milling Process on Functional Properties of Legumes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSeiichiro Isobe, "Optimization of functional egoma (Perilla flutescens var. flutescens) leaf snack producttion", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
2007 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exMakiko Takenaka, exItaru Sotome, exKazuko Nanayama, exSeiichiro Isobe, "Development of functional cereal and bean products by extrusion processing", 36th UJNR Cooperative Program in Natural Resources Food and Agriculture Panel, 21 - 26 ตุลาคม 2007, Tsukuba, Ibaraki ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSeiichiro Isobe, "Optimization of Functional Japanese Green Tea Snack Production", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย