การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนต่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น