การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย