การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวายุห์ สนเทศ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exสุนารี ถ้ำกระแสร์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Pasting properties of modified corn grit from extrusion process", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 - 31 กรกฎาคม 2010, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร", Kasetsart University, 2019