Journal

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
26
4
-
กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-