อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพอง

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7, 29 - 30 กรกฎาคม 2011, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย