นวัตกรรมการจัดการสังคมเพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและชีวิตที่ดีของครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรรม

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Results of the Intergenerational Relationship Program and Creation of New Meaning in the Thai Community Context: A Case Study of Ban Na, Nakhon Nayok Province", ็Higher Education Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 76-88